نظرسنجی

آیا با درج واژه "افغان" در شناسنامه های برقی، موافقید یا مخالف؟

نمایش نتایج مجموع آرا

این روزها باز هم بحث از تذکره الکترونیکی در میان جناح های سیاسی و گروه های قومی داغ شده است. اکنون که حکومت با پشت سر گذاشتن تمام مشکلات و چالش های سیاسی و حقوقی و تخنیکی آمادگی ها را برای توزیع تذکره الکترونیکی گرفته است، باز هم بخشی از گروه های سیاسی که بر کتله های قومی استوار هستند، جنجال های ناتمام سال های گذشته را دامن زده اند. در این میان ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز البته با زبان متفاوت از دیگر فعالان قومی و گروه های سیاسی خارج از حکومت و با لحن نرم تر از گذشته خواستار توقف روند توزیع تذکره الکترونیکی تا رسیدن به یک اجماع ملی شده است. ریاست اجراییه سال گذشته در هنگام تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس مبنی بر درج قومیت شهروندان در تذکره الکترونیکی رضایت خود را اعلان داشته بود و اتفاقا یکی از طرف هایی که خواستار درج قومیت در تذکره های جدید بود، شخص رییس اجراییه و اعضای تیم سیاسی وی بودند. همان گونه که آن زمان مطالبه وی به عنوان شریک اصلی حکومت وحدت ملی محترم داشته شد و درج قومیت در تذکره مورد قبول رهبری حکومت قرار گرفت، اکنون نیز اعلامیه مطبوعاتی قصر سپیدار بیش از دیگر جناح ها و گروه های سیاسی دارای وزانت سیاسی و جایگاه موجه حقوقی و محترم است.