مشارکت اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانی در افغانستان اطلاعات بهتر برای آینده روشن تر

کوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱ قبل از ظهر
مشارکت اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانی در افغانستان اطلاعات بهتر برای آینده روشن تر

به گزارش کوکچه  اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانی امروز یک توافقنامه به اشتراک گذاری اطلاعات را امضاء نمودند، که براساس ان فرایند جمع آوری اطلاعات موجود را تقویت داده و ظرفیت فنی تحلیل و تجزیه جامع پروسه بازگشت و چگونگی حمایت از ادغام مجدد عودت کنندگان را با گذشت زمان تقویت خواهد نمود.

افغان ها بزرگترین جمعیت پناهندگان طولانی جهان و یکی از بزرگترین جمعیت عودت کنندگان را از ۲۰۰۲  تشکیل میدهند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۲ بدینسو بازگشت بیش از ۵،۲ میلیون پناهندگان ثبت نام شده افغان را با مساعدت های نقدی و سایر کمک ها جهت پاسخگویی به نیازهای فوری انسانی پس از عودت شان به افغانستان، تسهیل نموده است. این اداره همچنان نقش مهمی در پاسخگویی بشردوستانه به بیجاشدگان داخلی ناشی از نا امنی ها و حوادث طبیعی ایفا مینماید.

در حالی که برخی از عودت کنندگان همچنان با چالش های دشوار و پیچیده مواجه هستند، اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانی با دولت افغانستان برای حمایت از استقرار مجدد افغان ها عودت کننده پس از انتخاب بازگشت شان، همکاری می کنند.

“این توافقنامه به اشتراک گذاری اطلاعات برای ایجاد یک درک مشترک جهت سرمایه گذاری بهتر برای آینده عودت کنندگان و جوامع شان کمک می نماید،” نماینده کمشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، فتحیه عبدالله، افزود که از این  اطلاعات موجود پروژه های این اداره برای عودت کنندگان و جوامع میزبان همچون در مزار شریف استفاده مینماید. این پروژه در مزار شریف زنان صنعتگر قالین باف را با مارکیت های جهانی متصل میکند تا ظرفیت متکی به خود بودن شانرا در آینده تقویت دهد.”

اداره پناهندگان سازمان ملل متحد معتقد است که دسترسی سریع به اطلاعات قابل اعتماد برای برنامه های انکشافی و بسیج منابع و همچنان برای برنامه ریزی طولانی مدت نهایت مهم است. جمع آوری و استفاده از اطلاعات با کیفیت و به موقع برای برنامه ریزی مبتنی بر شواهد و نیز برای استفاده موثر از منابع، ضروری است. پاسخگویی بهتر و ادغام مجدد پایدارتر  عودت کنندگان افغان و بیجاشدگان داخلی، نیازمند یک رویکرد هماهنگ بشردوستانه و انکشافی میباشد.

“این همکاری، که نتیجه تلاش های مشترک ما در طی یک سال گذشته میباشد، برای تشریک مساعی همه جانبه غرض حمایت از فعالیت های بشری و انکشافی در افغانستان می باشد ،” این مطلب را شوبهم چهودری، رییس بانک جهانی برای افغانستان، اظهار داشته افزود. “بودن اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در خط مقدم کمکهای بشری و تلاش ها برای جمع آوری اطلاعات و همچنان ظرفیت تحلیلی بانک جهانی، ما را مطمین میسازد که اطلاعات به موقع و مبتنی بر شواهد  ارائه نمایم تا پلانهای عملیاتی ملی دولت افغانستان بمنظور ادغام مجدد عودت کنندگان و جمعیت بیجاشده داخلی، حمایت گردد. این کار به طور مستقیم در برنامه ریزی پروژه جدید دولت کمک نموده و با تأمین وجوه مالی ان توسط بانک جهانی، فرصت های اقتصادی و ادغام افراد بیجاشده را در مناطق شهری حمایت خواهد نمود.”

اداره پناهندگان سازمان ملل متحد وبانک جهانی همکاری های شان را برای یک پیمان جهانی در مورد پناهندگان که در همسانی با اعلامیه نیویارک برای پناهندگان و مهاجرین تقویت نموده و بر ضرورت جمع آوری اطلاعات دقیق و به موقع برای ایجاد پالیسی های آگاهانه و اختصاص منابع مناسب، تاکید میورزند.

Short Link
۱۳۹۶-۰۸-۱۴
کوکچه پرس