حضور پنجصد اشتراک کننده درنخستین روز هفتمین کنفرانس رکا

202 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ - ۱:۱۰ قبل از ظهر

عشق آباد – اولین نشستِ هفتمین کنفرانس همکاریهای اقتصادی منطقوی “رکا”پیرامون افغانستان امروز در پایتخت ترکمنستان گشایش یافت.

نخستین روز کنفرانس رکا، با راه اندازی یک همآیش در مورد تجارت منطقه‌ یی و نشست ویژه ای دیگری در رابطه با توانمند سازی زنان کارآفرین در عرصه تجارت برگزار گردید.

بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان میرمن رولا غنی و معاون شورای وزیران کشور میزبان به عنوان سخنرانان اصلی در جلسات افتتاحیۀ هفتمین کنفرانس همکاریهای اقتصادی منطقوی “رکا” اشتراک نمودند. همچنان وزیران تجارت و صنائع و رؤسای اتاقهای تجارت دو کشور افغانستان و ترکمنستان، در جمع سخنرانان بلندپایۀ کنفرانس فوق الذکر، حضور داشتند.

اولین روز کنفرانس “رکا” در عشق آباد شاهد گردهمآیی گروه های کاری پیرامون مسائل مربوط به انرژی، ارتباطات،ترویج وگسترش تجارت منطقه یی، توسعه و انکشاف بخشخصوصی و تقویتِ همکاریهای تجارتی در سراسر آسیا از طریق افغانستان بود.

سخنانِ افتتاحیۀ جلسۀ عمومی گروه های کاری یادشده توسط خانم عادله راز معین همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجۀ افغانستان و همتای ترکمنستانی وی، آقای ویپا حاجی ایف، ایراد گردید. در نشست های نخستین روز کنفرانس “ریا”، نمایندگان بیش از ۶۵ کشور و سازمان بین المللی، شرکت داشتند.

۱۳۹۶-۰۸-۲۴
کوکچه پرس