برگزاری نخستین جشنواره گل زعفران در کابل

74 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶ - ۹:۰۷ قبل از ظهر
برگزاری نخستین جشنواره گل زعفران در کابل

برگزاری نخستین جشنواره گل زعفران در کابل slideddd11cb5-409a-4660-866e-ace62154142e

نخستین جشنواره گل زعفران و تقدیر از دهقانان موفق زعفران کار ولایت کابل، به ابتکار ریاست زراعت کابل در هوتل بی نظیر برگزار شد .

امسال در مجموع ۶۲۵۰ کیلوگرام پیاززعفران و بسته های زراعتی آن برای ۲۵ نفر ازدهاقین علاقمند ولسوالی های ولایت کابل توزیع ودهاقین  مطابق به رهنمودهای کارمندان ساحوی این ریاست پیاز را کشت نمودند.

همچنان، ۴۲۰ حدود نفر هقان زعفران کار در ۱۴ ولسوالی  در مورد کشت، جمع آوری وپروسس وبازار یابی زعفران  ازطریق کورس آموزشی در مکتب ساحوی دهاقین آموزش دیدند.

به گفته مسوولان، از نزد دهاقین ولسوالی های گلدره و موسهی  مقدار ۱۵۰۰ کیلوگرام پیاز زعفران  توسط ریاست زراعت کابل به قیمت مناسب خریداری شده و دوباره در قطعات تحقیقاتی و آموزشی پوهنحی  زراعت پوهنتون کابل ومدیریت های خدمات امور زراعتی ولسوالی های این ولایت  بذر گردیده است.

درمجموع ۱۰۴ تن دهقان در ولایت کابل مصروف کاشت زعفران بودند و امسال ۷ جریب زمین بیشتر از سال گذشته تحت کشت زعفران قرار گرفته است.

گفتنی است که دراین محفل بیش از ۲۵ تن از دهقانان پیش قدم که در سال جاری از خود در کار زعفران برازندگی نشان داده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

منبع: ودصم

Advert test
۱۳۹۶-۰۹-۱۵ ۱۳۹۶-۰۹-۱۵
کوکچه پرس