متفکر جعلی و رئیس جمهور تقلبی:

89 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶ - ۹:۲۲ بعد از ظهر
متفکر جعلی و رئیس جمهور تقلبی:
متفکر جعلی و رئیس جمهور تقلبی:

اشرف غنی احمدزی نه تنها که دچار مشکل روحی و روانی است، بلکه با ارزشهای اسلامی نیز به مشکل روبرو است. چون مؤمن واقعی هیچگاهی امام حُسین را نواسه خدا نمی گوید، رهبر واقعی هیچگاهی چادر سرکردن را نُقص وعیب نمی داند، و شخصیت علمی هیچگاهی بجای دعا کردن دستهایش را برای نیت نماز بالا نمی کند.

دانشمند واقعی هیچگاهی شخصیت های علمی را بچه خر نمی گوید، ریس جمهور واقعی هیچگاهی حسن روحانی را ریس جمهور افغانستان خطاب نمی کند، شخصیت واقعی هیچگاهی باد برآمدن را وظیفه مطبوعات نمی داند، متفکر واقعی هیچگاهی نمی گوید که “اگر بندش نکردم بچه آدم نباشم”.

نتیجه این است که ملت افغانستان دردمند هستند، به صلح وثبات نیاز دارند، به وحدت ویکپارچگی نیاز دارند و به رهبری، سالم، خردمند، مؤثر و کارآ نیازمند هستند و توقع برآورده شدن این نیازمندی ها از اشرف غنی احمدزی، خواب است وخیال، محال است وجنون چون او خود گاهی بیمار است و گاهی مجنون.

ژوندی دی وی حق او علمیت، محمدجواد رحیمی

Advert test
۱۳۹۶-۰۹-۱۵ ۱۳۹۶-۰۹-۱۵
کوکچه پرس