صحت عامه: از سال ۲۰۱۳ تاکنون به تعداد ۱۷۰۰۰ خشونت رسیدگی شد

98 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶ - ۲:۵۸ بعد از ظهر

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، از کمپاین ۱۶ روزه جهانی محو خشونت علیه زنان به همکاری ریاست جندر این وزارت امروز تحت یک همایشی گرامی داشت به عمل آورد.

این وزارت از سال ۲۰۱۳ تا تاکنون  به تعداد ۱۷۰۰۰ واقعات خشونت مبتنی برجندر را از طریق ۱۸ مرکز حمایوی خانواده که در ۱۵ ولایت ایجاد گردیده رسیدگی نموده است.

خشونت مبتنی بر جندر یک نقض حقوق بشر، یک چالش صحت عامه و مانع مشارکت مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که نه تنها سبب خدشه دارشدن مصئونیت، عزت، وضعیت کلی صحی و حقوق بشر که ملیون ها نفر آن را تجربه می کنند، بلکه سبب تضعیف صحت عمومی، ثبات اقتصادی و امنیت ملت ها نیز میگردد.

دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه میگوید که، مراکز صحی نخستین نقطه ورود و مراجعه زنان و دخترانی است که مورد خشونت قرار میگیرند و به دنبال کمک هستند. بنابراین ضروری است که کارمندان صحی ظرفیت لازم را جهت ارایه خدمات صحی برای قربانیان خشونت مبتنی بر جندر به شیوه ای امن و موثر داشته باشند.

معین وزارت صحت عامه تاکید نمود که، این وزارت مداخلۀ مناسب را که عبارت از ایجاد مرکز حمایوی خانواده (Family Protection Center) می باشد؛ به حیث مرکز خدماتی برای بازماندگان خشونت مبتی برجندر در ۱۸ شفاخانه حوزه ای، ولایتی و ولسوالی  برای ارائه خدمات صحی، روانی، اجتماعی و رجعت دهی ایجاد نموده است.

وزارت صحت عامه به منظور رسیده گی واقعات خشونت مبتنی برجندر مجموعا ۶۵۰۰ کارمند صحی را در بخش های مشوره دهی روانی- اجتماعی، طرزالعمل های رسیدگی سکتور صحت به واقعات خشونت مبتنی برجندر، جمع آوری ارقام خشونت مبتنی برجندر و حدود ۲۹۰۰ کارمند صحی دیگر را در راستای پروتوکل تداوی خشونت مبتنی برجندر آموزش داده است.

در همین حال خانم نبیله مصلح معین وزارت امور زنان از همایش امروزی وزارت صحت عامه استقبال نموده و نقش این وزارت را در راستای عرضه خدمات مشاوره روانی و تداوی قربانیان خشونت علیه زنان مهم عنوان نمود.

از سوی دیگر سه سند همکاری در بخش های خشونت های منبی بر جندر، آموزش مشاوره های روانی و آموزش مدیر سیستم معلوماتی در جریان این مراسم پیشکش گردید.

۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹
کوکچه پرس