موضوع اعاشۀ نیروهای امنیتی در جلسۀ فوق‌العادۀ کمیسیون تدارکات ملی بررسی شد

84 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵ قبل از ظهر
موضوع اعاشۀ نیروهای امنیتی در جلسۀ فوق‌العادۀ کمیسیون تدارکات ملی بررسی شد

  جلسۀ فوق‌العادۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

 دراین جلسه که برعلاوۀ ناظرین ملی و بین‌المللی، وزرای دفاع ملی و امور داخله نیز حضور داشتند، روی رسیده‌گی به‌نیازمندی‌های اعاشوی پولیس ملی و بررسی کارکرد شرکت‌های قراردادی مربوطه و هم‌چنان بالای ۲۵٪ تعدیل قرارداد‌های اعاشوی وزارت امور داخله بحث و فیصله صورت گرفت.

ابتدا، گزارش بررسی کارکرد قراردادی‌ها در سطح ولایات و ولسوالی‌ها که از جانب وزارت امور داخله به‌اساس فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی تهیه گردیده بود، مورد بحث قرار گرفت. ویس احمد برمک وزیر امور داخله در مورد یافته‌های بررسی‌های آن وزارت، مشکلات و چالش‌های موجود و طرح اصلاحی وزارت امور داخله معلومات داد.

وزیر امور داخله ضعف مدیریت قراردادها، عدم مدیریت موثر بودجه، سیستم نامطلوب تأدیات، تعدد قراردادها با یک قراردادی و پوشش ساحۀ وسیع تحت قرادادی‌های محدود، آسیب‌پذیری های فساد در سطح قوماندانی‌های امنیه و مدیریت‌های لوژستیک، عدم اکمال جنس مطابق به قرارداد توسط قراردادی‌ها، عدم موجودیت میکانیزم نظارت از قرارداد‌ها در وزارت امورداخله، عدم موجودیت تخصیص در برخی موارد، اضافه خرجی‌های غیر موجه در قوماندانی‌های امنیه، تأخیر در پرداخت‌ها در سطح مقام ولایت و مستوفیت‌ها را به عنوان مشکلات و چالش‌های موجود، مطرح کرد.

وی افزود که برای رفع موضوعات فوق الذکر، تدابیر و اقدامات لازم روی‌دست می‌باشد که از جمله بررسی ساحۀ پوشش توسط یک و یا دو قراردادی و شکستاندن انحصار در سال مالی ۱۳۹۷، برخورد قانونی با قراردادیهای که در زمینۀ اکمال جنس مطابق به قرارداد، اجراآت ننموده اند.

برمک گفت که افزایش در صلاحیت‌های معاونین ملکی، ایجاد سیستم و میکانیزم تطبیقی و نظارتی قرارداد‌ها، انجام تأدیات از طریق سیستم، کنترول اضافه خرجی‌ها، ایجاد سیستم مدیریت بودجه و مدیریت قرارداد و سیستم رسیدگی مستقیم به شکایات و نظریات پولیس از طریق شمارۀ خاص و برنامه‌های رادیوی پولیس و هم‌چنان تغییرات در منابع‌بشری از جمله تدابیر و اقدامات اصلاحی وزارت امور داخله، تحت رهبری وی می‌باشد.

کمیسیون تدارکات ملی با توجه به نیازمندی پولیس ملی به اعاشه در شرایط امنیتی کنونی، تعدیل پیشنهادی وزارت امور داخله را منظور کرد و در عین حال هدایات مشخص را نیز صادر نمود.

رئیس‌جمهور کشور تاکید ورزید که چنین وضعیت در امر رسیدگی به ضروریات عساکر پولیس ملی که هر روز از تمامیت ارضی و نوامیس ملی کشور دوشادوش اردوی ملی و نیروهای امنیتی در سنگر شجاعانه دفاع می‌کنند، قابل قبول نیست، بناً وزارت امور داخله باید تدابیر اصلاحی خویش را به‌صورت جدی عملی نماید

وی هم‌چنان از دیدبان شفافیت افغانستان خواست تا شمارۀ مشخص تماس و درج شکایت خود عساکر پولیس و اردو ملی را ایجاد نموده و گزارشات واصله را به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله ارایه نماید.

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان افزود که کنترول کیفیت اعاشه توسط خود عساکر پولیس صورت گیرد و میکانیزم درج نظریات و شکایات‌شان باید وجود داشته باشد. وی، وزارت امور داخله را مکلف ساخت تا به‌ضروریات پوسته‌ها از جمله آب آشامیدنی، توجه صورت گیرد.

 رئیس‌جمهور غنی تصریح کرد که کوتاهی و عدم ایفای تعهدات توسط تعداد از قراردادی‌ها تاسف‌بار است و بررسی محرومیت چنین قراردادی‌های صورت خواهد گرفت.

کمیسیون تدارکات ملی هم‌چنان وزارت مالیه را مکلف ساخت تا نقش مقام ولایت را در امر تایید تأدیات و پرداخت‌ها بررسی نماید و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را هدایت داد تا روند استخدام جمعی بست‌های تدارکاتی وزارت امور داخله را تسریع ببخشد.

علاوه بر آن، پیشنهاد وزارت دفاع ملی مبنی بر انتقال بودجۀ قوای سرحدی از وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی و ترتیب اکمال اعاشۀ آنها مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه ولسی‌جرگه، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار و  سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند

۱۳۹۶-۰۹-۳۰ ۱۳۹۶-۰۹-۳۰
کوکچه پرس