سیدخان سلیمانخیل

آقای سیدخان سلیمانخیل گزارشگر آژانس خبری بین المللی کوکجه است که اخبار ولایات شرقی افغانستان را گزارش می دهد.