اقتصادی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷
فراغت ۴۰۰ زن افغان از یک برنامۀ کارآ موزی به تعداد ۴۰۰ زنان افغان که جمله اشتراک کنندگان پروژۀ “زنان در حکومت” برنامۀ پروموت...
۱۳۹۷-۰۲-۰۱ ۱۳۹۷-۰۲-۰۱
شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷
برگزاری نشست ملی زنان متشبث در کابل نشست ملی زنان متشبث با حمایت برنامه...
۱۳۹۷-۰۲-۰۱ ۱۳۹۷-۰۲-۰۱
شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷
تأیید طرح‌ سرمایه‌گذاری استخراج و پروسس سنگ مرمر در جلسۀ شورای عالی اقتصادی تحت...
۱۳۹۷-۰۲-۰۱ ۱۳۹۷-۰۲-۰۱
سه شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۱-۲۸ ۱۳۹۷-۰۱-۲۸
شنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ ۱۳۹۷-۰۱-۲۵