سیاسی

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »

تمیم عاصى به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى معرفى گردید

رییس جمهورى اسلامى افغانستان امروز تمیم عاصى را به حیث معاون وزیر دفاع در امور پالیسى و استراتیژى تعین نمود. آقاى عاصى تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا – ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه میباشد. آقاى عاصى داراى بیشتر از یک ...

ادامه مطلب »
bigtheme