فرهنگی

سفر رییس جمهور به هدف اشتراک در نشست سران کشورهای اسلامی عرب

جلالتماب محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان، پس از چاشت روز شنبه در رأس یک هیئت به عربستان سعودی سفرکرد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »

صرفه جویی ۱٫۸ میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵ پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن ۸٫۲ میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک نشست خبری در مرکز ...

ادامه مطلب »
bigtheme