حقوقی| قضایی

چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی  گفت: وزارت دفاع ملی بخاطر تامین عدالت و بلند بردن احضارات محاربوی در قطعات اردو...
۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۳۹۶-۰۸-۲۴
یکشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۶
سومین جلسه کمیته رهبری توزیع تذکره الکترونیکی بعد از ظهر روز شنبه ۲۰ عقرب...
۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱
یکشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۶
یافته‌های چندین نهاد مدنی نشان می‌دهد که در زندان‌های افغانستان بیش از حد ظرفیت،...
۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱