پښتو

پنج شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۶
کوکچه: د تیر کال په پرتله سږ کال په پکتیکا کې واوره له وخت مخکې خپل سپین څادر غوړولې، او سیمیز کرونګر یې خوشاله...
۱۳۹۶-۰۸-۲۵ ۱۳۹۶-۰۸-۲۵
پنج شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۶
۱۳۹۶ د لړم ۲۴مه عشق آباد، ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر جلالتمآب میریدوف، جلالتمآبانو،...
۱۳۹۶-۰۸-۲۵ ۱۳۹۶-۰۸-۲۵
چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
د جدې او ریاض کې د سفارت او قونسلي سره د بهرنیو چارو وزارت...
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۳۹۶-۰۸-۲۴
یکشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۸-۱۴ ۱۳۹۶-۰۸-۱۴
پنج شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۸-۱۱ ۱۳۹۶-۰۸-۱۱
پنج شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۸-۱۱ ۱۳۹۶-۰۸-۱۱
پنج شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۸-۱۱ ۱۳۹۶-۰۸-۱۱
پنج شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۸-۱۱ ۱۳۹۶-۰۸-۱۱