آریانا افغان شرکت هوایی آریانا در استانبول

دفتر نمايندگي شركت هواپيمايي آريانا افغان كه تنها شركت هوايي دولتي افغانستان است با بهره گيري از هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس در هفته با انجام دو پرواز اقدام به نقل و انتقال مسافر و بار از انقره و  استانبول  به كابل مي نمايد.

اين شركت با توانايي حمل ۱۴۰ مسافر و ۱۲ تن بار در هر پرواز، طیاره های شرکت مذکور در روز چهارشنبه از مزار شریف به انقره و از انقره به مزار شریف و در روز های جمعه و سه شنبه نیز از کابل به استانبول و از استانبول به کابل پرواز خواهد داشت.

شرکت نماینده گی رسمی  آریانا در انقره و استانبول در پهلوی اینکه مسئول تمام مسایل وعملیات پرواز ها ی آریانا در شهر انقره و استانبول  میباشد مسئولیت خدمات مسافرین ، بررسی طیارات وبخش کارگو را هم به عهده دارد . این نمایندگی  در عرصه فروش تکت ها ، بازبینی از اجناس مسافرین ورهنمائی لازم جهت آگاهی مسافرین در باره پرواز ها نیز انجام میدهد.

نمایندگی شرکت هوایی آریانا افغان ، با گشودن دفاتر جدید در شهرهای استانبول و انقره و کارمندان مجرب آماده خدمت به مشتریان خارجی و داخلی و همچنان یگانه نماینده رسمی است که زمینه تخفیف تکت برای دیپلوماتها و محصلین را هموار نموده و به عهده گرفته است.

این نمایندگی وظیفه ومسئولیت های ذیل را به عهده داشته و بعنوان نمایندگی رسمی شرکت هوایی آریانا انجام میدهد.

۱ – ترتیب ، تنظیم ، کنترول وبررسی از تمام امورات اجرائیوی نماینده گی  استانبول و انقره.

۲ –  اداره ، کنترول وانسجام فعالیت ها ، اجراات کاری پرسونل ، طرز برخورد کارمندان با مسافرین ، سیستم فروشات تکت ، رهنمائی وآموزش لازمه برای کارمندان به شکل متداوم .

۳ – تحلیل ودریافت ضرورت ها ونیازمندی های نماینده گی وتلاش در عرصه اکمالات بموقع وسایل ومواد ضرورت آن اداره بخاطر جلوگیری از سکتگی وضیاع وقت نماینده گی مربوطه استانبول و انقره.

۴ – جستجو ، تحلیل ومقایسه کردن وظایف وفعالیت های نماینده گی مربوطه را با دیگر خطوط هوائی وابراز نظر از شناسائی عوامل مشوق کننده وسد ها در راستای بهتر ساختن امورات کاری نماینده در شهرهای استانبول و انقره وراپور دهی آن به مدیر بخش یا آمر نماینده گی های داخلی وخارجی دآریانا افغان هوائی شرکت .

۵ – گسترش ، انکشاف وتوسعه بخشیدن به روند دسترسی مشتریان به ارایه خدمات مشتریان وموضوعات تجارتی .

۶ – تأمین روابط نزدیک با تهیه کننده گان عرضه خدمات هوائی وپا بر جا داشتن ارتباطات محکم ومتداوم نماینده گی مربوطه را با دیگر نماینده گی های داخلی و خارجی  این شرکت وهمچنان بر قرار کردن روابط کاری وگزارشات پیشرفت کار ، ارایه مشکلات موجوده ، نظریات وپیشنهادات به اداره مرکزی د آریانا افغان هوائی شرکت .

۷ – نظارت  برسی وهمآهنگی فعالیتهای ( نگهداری جای مسافرین یا ( passenger Reservation  ) تهیه تکت ، خدمات کارگو ، اعزام طیاره ودیگر وظایف لازمه ) نماینده گی جهت حاصل نمودن اطمینان خویش از تطبیق مسائل فوق الذکر مطابق به قانون ، اصول ، پالیسی ومقررات د آریانا افغان هوائی شرکت .

۸ – تهیه راپور ماهوار ، ربعوار و سالانه از فعالیت های نماینده گی د آریانا افغان هوائی شرکت در ولایت مربوطه وهمچنان در صورت تقاضا ولزوم دید مقامات اداره تهیه راپور در عرصه وقت . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف شرکت سپرده میشود .

همین لحظه به طور رایگان رزرو کنید

Call Center : +90 212 – ۴۶۵ ۴۰ ۸۴

 • Turkey Atatürk International Airport Office

  TAV Dış Hatlar Gidiş Terminali İstanbul – Turkey Tel: +90 212 – ۴۶۵ ۴۰ ۸۴ – +۹۰ ۵۳۳ ۷۷۱ ۹۲ ۷۷ Fax: +90 212 – ۴۶۵ ۴۰ ۸۵

 • Afghanistan Kabul Office

  Wazir M.Akbar Khan Streer 10 Haouse No: 557 Kabul – Afghanistan Tel: +93 20 – ۲۳۰ ۲۶ ۶۰ Fax: +93 20 – ۲۳۰ ۲۶ ۷۰ Gsm: +93 700 15 21 00

 • Turkey Ankara Branch Office

  Atatürk Bulvarı No: 105 K:2 / 210 Kızılay – Ankara – Turkey Tel: +90 312 – ۴۲۵ ۲۸ ۰۰ – ۴۲۵ ۲۸ ۱۰ – + ۹۰ ۵۳۰ ۹۳۱ ۴۲ ۵۴ Fax: +90 312 – ۴۲۵ ۸۰ ۹۰

 • Turkey İstanbul Head Office

  Nuripaşa Mahallesi 55/3 Sokak No:28 Kat:1 Daire:20 Zeytinburnu – İstanbul – Turkey Tel: +90 212 547 06 56 – +۹۰ ۵۳۳ ۴۷۶ ۷۴ ۰۰

 • Ankara Office

 • Cinah Caddesi No:100 Daire 6 Çankaya – Ankara – Turkey Tel:+90312 425 80 90 – Tel:+90530 333 88 70 – +۹۰۵۳۳ ۵۹ ۴۴ ۶۴۵
کوکچه پرس