اعتراض شدید زنان به تصمیم طالبان در کاهش معاشات کارمندان زن-media-1

دکمه بازگشت به بالا