اقتصادخبر و گزارشنگاه‌ها

اقتصاد افغانستان را با ایجاد زیر بنا ها میتوان احیا کرد

یک مقام سازمان ملل گفته است که احیای اقتصاد نابسامان افغانستان در صدر برنامه‌های این سازمان قرار دارد.
عبدالله الدر دری، نماینده بخش انکشافی سازمان ملل گفته است که احیای اقتصاد نابسامان افغانستان در صدر دستور کار این نهاد قرار داد با اینهم او بیان داشته است با وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی، افغانستان در وضعیت نا امید کننده یی نیست.
از دید این مقام سازمان ملل٬ با افزایش سطح فعالیت‌های اجتماعی، ایجاد کاروبارهای کوچک و حمایت از فعالیت‌ اقتصادی زنان، می توان به اقتصاد در حالی فلج افغانستان نفسی تازه یی بخشید ضمنا در مورد ایجاد صد ها هز ار شغل برای مردان و زنان در افغانستان تا سال ۲۰۳۰ سخن گفته است.
در حال حاضر سازمان ملل و نهاد های دیگر بین المللی با حمایت شماری از کشور ها برنامه های کمک با مردم افغانستان را روی دست دارند که عمدتا شامل توزیع مواد خوراکی و اهدای پول نقد برای نیازمندان در بحش های مختلف کشور است.
از دید کار شناسان امور اقتصاد این گونه برنامه ها میتواند در کوتاه مدت تا اندازۀ مشکل مردم افغانستان را حل کند و چون ارائه این گونه کمک ها مقطعی است و پوشش سرتاسری هم ندارد نمی توان آن را برای آینده امید وار کننده دانست.
از دید این آگاهان؛ نیاز است که در کنار ارائه کمک ها عاجل٬ برای کار ها زیر بنایی هم در افغانستان فکر شود٬ ایجاد مشاغل روستایی٬ برنامه ریزی برای ازدیاد محصولات زراعتی٬ دریافت بازار برای فروش این گونه محصولات٬ پاککاری کاریز ها و جوی ها برای ایجاد سهولت در آبیاری زمین ها کشاورزی و باغ ها٬ حمایت پولی از باغداران و کشاورزان٬ برنامه ریزی برای ایجاد صنایع کوچک در شهر ها و روستا ها٬ ایجاد مکاتب تخنیکی و مسلکی در بخش های زراعتی و تکنالوژی٬ ارائه قروض برای صعنت گران و مالکان کار خانه ها و حمایت از آٖنها با ایجاد بازار برای فروش محصولات٬ اعزام گارگران به کشور های بیرونی… می تواند جز برنامه های باشد که با آن زمینه کار برای مردم را مساعد کرد٬ در حالی که مصارف امروز بنام کمک با اقتصاد افغانستان یک برنامه پر مصرف زود گذر است که نمی توان با آن رشد اقتصادی خانواده ها در افغانستان را تضمین کرد.
حرف دیگر که میتواند برای اقتصاد افغانستان در حال و آینده مساعدت کند٬ حمایت سازمان ملل و نهاد های دیگر جهانی از برنامه های انکشافی است که از سوی حکومت افغانستان برنامه ریزی شده است تحقق این گونه برنامه ها در گام اول زمینه کار رابرای بخشی از مردم مساعد میکند و در گام بعدی برای رشد اقتصاد افغانستان موثر بوده میتوانند.
در این میان رسیدگی به پروژه های نیمه کاره هم مورد بحث است که در نظام گذشته به همکاری نهاد جهانی روی دست گرفته شد مگر در پی تحولات اخیر نیمه کاره رها شد.
اگر نهاد ها و کشور های کمک کننده بار دیگر از این پروژه ها ابزار حمایت کنند٬ زمینه کار برای شماری از هموطنان ما مساعد خواهد شد و در کنار آن این پروژه برای آینده افغانستان نیز موثر بوده می توانند.
بدون شک تطبیق برنامه‌های انکشافی باعث ایجاد زمینه کار برای مردم و افزایش عواید داخلی در کشور می‌شود که نتیجه آن رفاه همگانی خواهد بود.
آنچه را سازمان ملل و نهاد های دیگر بین المللی بنام کمک با افغانستان ومردم آن روی دست گرفته اند٬ یک حرکت خوب است مگر نمی تواند نهایی و سرنوشت ساز باشد.
بهتر است که این نهاد بین المللی برای ایجاد و توسعه پروژه های زیر بنایی هم در افغانستان برنامه را روی دست گیرد. تحلیل سیاسی

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا