جامعهخبر و گزارشسلامتی

بیماری جلدی گاو (LSD) قابل سرایت به انسان ها و دیگر حیوانات نیست

پوهنتون کابل، کنفرانس مشترک علمی را در رابطه به جلوگیری ازسرایت بیشتر واقعات بیماری ناهنجاری های جلدی گاو (LSD) که درشماری از ولایت های کشور سرایت کرده است، امروز درکابل برگزار کرد.

این کنفرانس مشترک را پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل به همکاری وزارت های صحت عامه و زراعت، آبیار و مالداری و همچنان شاروالی کابل برگزار کرد .
دراین کنفرانس نخست پوهاند دکتورسید شیرشاه سادات رییس پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل، در رابطه به بیماری ناهنجاری های جلدی گاو (LSD) که دراین اواخر در شماری از ولایت های کشور سرایت کرده است، معلومات داد .

وی افزود که این بیماری گاوی در کشور نگرانی هایی را میان دامداران و مردم ایجاد کرده است که گویا این بیماری از حیوانات به انسان ها سرایت می کند که باید گفت بیماری مذکور قابل سرایت به انسان ها و دیگر حیوانات نیست و حتی استفاده از شیر و گوشت حیوان مبتلا، برای انسان ها مشکل ساز نمی باشد.
همچنان در این کنفرانس، پوهنوال داکتر اسدالله صمدی استاد پوهنځی وترنری، داکتر ابراهیم فروتن نمایندۀ وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، داکتر نصیر احمد استانکزی نمایندۀ وزارت صحت عامه و احمدضیا خالد نماینده شاروالی کابل به ترتیب در رابطه به این بیماری معلومات دادند.

آنان گفتند که این بیماری گاویی به واسطۀ حشرات (پشه و مگس) و خود حیوان به حیوان تنها میان گاو و گاومیش سرایت می کند و با تطبیق واکسین تداوی می شود که تاحال واکسین آن در کشور وارد نشده است.

همچنان آنان افزودند که سازمان جهانی صحت حیوانی در زمینه فراهم کردن این واکسین به افغانستان وعده همکاری کرده است، ولی تا وارد شدن این واکسین به کشور راه های به خاطر جلوگیری و وقایع این بیماری ساری وجود دارد .

آنان تاکید کردند که استفاده از واکسین چیچک گوسفند و بز و همچنان جدا کردن حیوان بیمار از حیوان سالم و ازلحاظ خوراک تقویۀ حیوان، می تواند در جلوگیری و وقایه در برابر این بیماری کمک کند.
به همین ترتیب آنان از تلاش های نهاد های مربوط شان به خاطر جلوگیری از سرایت بیشتر این بیماری در کشور، اطمینان دادند.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا