خبر و گزارش

جان باختن دو کودک در اثرسقوط به چاهی درهلمند

دوکودک در هلمند در اثرسقوط به چاهی جان باختند و یک کودک دیگر اما به همکاری روستا نشینان و نیروهای امنیتی از مرگ نجات یافت.
این رویداد ناوقت دیروز در ولسوالی گرمسیر هنگامی رخ داد که سه کودک از جمله یک دخترهنگام بازی، به چاه عمیقی سقوط کردند.
یک منبع امنیتی هلمند  گفت که در این رویداد دو کودک پسرجان های شان را ازدست دادند و کودک دختر زنده ازچاه برون کشیده شد.
دختر خرد سال برای درمان به یک مرکز درمانی منتقل شد و داکتران وضع صحی او را روبه بهبود گزارش کردند.
سقوط درچاه های عمیق درماه های پسین درافغانستان قربانیان زیادی گرفته است.
شهروندان با انتقاد ازمالکان این چاه ها ، توصیه می کنند که همه گان باید همواره سر چاه های شان را پوشیده نگهدارند تا ازسقوط کودکان به آن جلوگیری شود.ختم

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا