اقتصادخبر و گزارش

حفاظت محصولات جنگل های طبیعی پسته الی شول آن درسمنگان آغاز شد

محصولات جنگل های طبیعی پسته در سمنگان به مقایسۀ سال گذشته افزایش یافته است و به همین دلیل حفاظت محصولات آن تا وقت معین جمع آوری پسته یا (شول) آن امروز آغاز شد.
محمود صدیقی آمرمنابع طبیعی ریاست زراعت، آبیاری ومالداری سمنگان  گفت: شول به وقت معین نگهداری محصولات پسته گفته می شود که از طریق یک هیئت تحت بررسی قرارمی گیرد.
به گفته او، اعضای هیئت درهفتۀ گذشته تمام جنگل های پسته سمنگان را که شامل جنگل های مناطق رباتک ، قره سای، تایخونک ، هزاره مزاری ، گوگرد ، مربوط مرکز ولایت، محلات کوه قد دشت خواجه مومن، وآق گنبد ولسوالی حضرت سلطان، صندوقچه وشوراب ولسوالی خرم سارباغ وهمچنان جنگل های ولسوالی فیروزنخچیر و درۀ صوف بالا را برسی کردند.
صدیقی گفت که در نتیجۀ این بررسی ها معلوم شد که جنگل های پسته مرکز ولایت حدود ۵۰ تا ۷۰ در صد، ولسوالی فیروز نخچیر ۴۰ درصد، حضرت سلطان ۷۰ در صد، خرم سارباغ ۶۰ درصد و ولسوالی های درۀ صوف بالا وپاین ۴۰ درصد، ولسوالی خلم ۲۰ درصد درختان پسته حاصل گرفته است و متباقی فاقد حاصل اند.
آمر منابع طبیعی ادارۀ زراعت سمنگان گفت به اساس همین بررسی محصولات پسته به مقایسه سال گذشته افزایش یافته است و به همین دلیل حفاظت محصولات آن سر از امروز آغاز شد.
به گفتۀ وی، مطابق قانون وزارت زراعت اگر درختان پسته ۱۵ در صد حاصل گرفته باشد حفاظت محصولات آن تا شول قابل محافظت است به همین سبب آنان از شوراهای مردمی که در اطراف جنگل ها زندگی می کنند، قومندانی امنیۀ سمنگان دوصد وبیست نفر محافظ مسلح را به خاطر حفاظت از جنگل های پسته تعیین کرده اند.
وی گفت که این محافظان، محصولات آن را از تاریخ ۸ سرطان تا دهم ماه اسد سال روان که پسته پخته می شود نگهداری می کنند و بعد شول آن از طرف ادارۀ زراعت اعلان می شود وباشنده گان می توانند محصولات آن را در وقت شول جمع آوری کنند.
حبیب الله باشندۀ قریه خواجه سبز پوش و یک تن از محافظان جنگل های کوه گوگرد که از طرف ادارۀ زراعت کارت حفاظت از جنگل پسته را گرفته بود گفت که در جنگل کوه گوگرد حفاظت از جنگل را آغاز کرده است.
درهمین حال آمر منابع طبیعی اداره زراعت علت افزایش محصولات پسته را درسال روان شرایط اقلیمی مناسب عنوان کرد و گفت که اگر محصولات جنگل های پسته امسال تا تاریخ دهم اسد محافظت شود، صد ها متریک تن مغز پسته به دست می آید و از مدرک فروش آن میلیون ها دالر عاید به دست می آید.
صدیقی پسته را یکی از پیداور مهم آن ولایت عنوان کرد و گفت در مرکز و ولسوالی های سمنگان بیش از پنجاه هزار هکتار زمین جنگل های طبیعی پسته موجود است و سمنگان بعداز بادغیس دومین ولایتی است که دارای جنگل های وسیع پسته است .
وی تصریح کرد که مغز پستۀ سمنگان طعم شرین و لذیذ دارد و به همین سبب شهرت جهانی دارد و سالانه صدها تن به بازار های هند، پاکستان و کشورهای اروپای صادر می شود.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا