نگاه‌ها

راه بیرون رفت ازفاجعه تولید شده توسط فا شیسم وتروریسم در افغانستان ایجاد نظام سیاسی دموکرا تیک فدرا ل می‌باشد

عدم موفقیت فا شیسم وقبیله گرا یی وطن فروش با وجود کمک هنگفت ما لی امریکا واروپا وکمک نا تو / شا خه ای نظامی جهان سرما یداری، درتا مین صلح وثبات در 20 سال گذشته درافغانستان ؛ همچنان، عدم موفقیت طا لبان تروریست با وجود کمک حتا حضورنظامی ها وملیشه های پاکستانی درکنارشان وسپاه باصطلاح قدس حکومت ملای ایران درپشت سرشان درغرب ،دراعاده ای نظام وحشی – تروریستی-امارتی مورد نظرشان ؛ ایجاب راه بیرون رفت پا یدار وهمه جا نبه ازوضع فاجعه بارکنونی را می کند.

راه بیرون رفت همه جا نبه ازوضع فا جعه بارکنونی هم معلوم است که نظام فد را لی می با شد. نظا می که قومندان علیپور به آن اشاره کرده است.

با تا یید پیشنهاد علیپور،ازهمه قوم ها درخراسانِ افغانستان نا میده شده توسط هند بریتا نیا وروسیه ای تزاری درسال 1880 ترسا یی ، البته مطابق خواست خود شان وزیا نبخش برای خراسا نی ها،می خواهم که برای نجات خود ازشرفا شیسم وتروریسم قبا یلی خد مت گار استعمارونوکران نوکر استعمار یا پاکستان ،کمر درجهت ایجاد نظام دموکرا تیک فد را لی بسته ودرجهت تحقق آن گام های عملی بردارند.

خوب است که طرح حکومت فراخ بنیاد بلینکن وزیرخارجه امریکا برای صلح وثبات درافغانستان که قرار است دو یا سه هفته بعد درباره آن درگردهمای زیرنظرسازمان ملل که درترکیه برگزار می شود،به همه شمول بودن حکومت فردای افغانستان تمرکزدارد.

به سخن د یگر، هم سویی امریکا وسازمان ملل درپیوند به همه شمول شدن حکومت ، گام نخست درجهت فد را لیسم بد ون نام گرفتن آن ها ازآن می با شد. بنا برآن، به این اصل تا کید می کنم که حکومت فد را لی به نفع همه قوم ها یا اکثریت مطلق آن ها درآه وفغانستان می با شد.

همچنان، براین اصل تا کید می ورزم که تنها فا شیست هاوتروریست های قبا یلی مخا لف فد را لیسم می با شند.مخا لفت آن ها با فد رالیسم ، نا شی ازفا شیست وتروریست بودن شان می با شد.

به این خاطرکه، فا شیسم وتروریسم به تمرکز قدرت درارگ کا بل تا کید دارند ودستاورد تمرکزقدرت مورد آن ها هم وضع فاجعه بارکنونی افغانستان می با شد.

وضع غمباریکه مبارزه جدی با آن نیازمبرم زمان می با شد. درغیرآن، فا شیسم وتروریسم سرزمین تاریخی ما را مطا بق خوا ست با داران شان نا بود خوا هند کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا