جامعهخبر و گزارش

ریاست زراعت سمنگان برای مالداران آن ولایت واکسین حیوانی توزیع کرد

 ادارۀ زراعت آبیاری و مالداری سمنگان به خاطر جلوگیری از امراض حیوانی امروزبرای  مالداران آن ولایت واکسین های مختلف حیوانی توزیع کرد.

داکتر کرام الدین محمودی آمر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت آبیاری و مالداری سمنگان گفت: توزیع واکسین برای مواشی دامداران در مرکز ایبک و ولسوالی های هفت گانه آن ولایت آغاز شد.

محمودی افزود که این اداره برای مالداران سمنگان ۲۱۰۰۰ دوز واکسین بروسلوز یا محرقۀ حیوانی برای بره و بزغاله، ۳۴۹۹ دوز واکسین بروسلوز برای گوساله و ۴۰۰ دوز واکسین سگ دیوانه را توزیع کرد.

 محمد داوود باشندۀ ولسوالی خرم سارباغ که این واکسین ها را به دست آورده است گفت که تطبیق این واکسین ها به خاطر جلوگیری از امراض حیوانی خیلی مفید وموثراست .

وی افزود که با تطبیق این واکسین وجود حیوانات در دمای گرمی و سردی مقاومت پیدا می کند و حیوان از امراض حیوانی در امان شود.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا