خبر و گزارش

صدها خانواده ی ناداردرپنجشیر برنج دریافت کردند

صدها خانواده ی ناداردرپنجشیر تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرارگرفتند.
این خانواده ها دراثرافزایش نرخ بیکاری وگسترش فقرو نیز رویداد های طبیعی که درولسوالی آبشار، آسیب دیده اند وبه دستگیری نیازمند اند.
احمد ضیا یزدانی رییس آمادگی مبارزه با حوادث پنجشیربه آژانس باخترگفت که دراین دوردوصدو پنجاه خانواده ی نادار درولسوالی آبشار، هرکدام یک بوری پنجاه کیلویی برنج دریافت کردند.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا