جامعهخبر و گزارش

کمک شهروندان پکتیا به زلزله زدگان اخیر درکشور

روند جمع آوری کمک به آسیب دیدگان زلزله ی اخیر درکشور، درپکتیا آغازشد.
به اساس گزارش ها، ازبامداد تا شام دیروز ، شهروندان پکتیا به خانواده های قربانیان وزخمیان زلزله ی اخیر درپکتیکا وخوست نزدیک به چهارصد هزارافغانی و نزدیک به دوصدو بیست هزارکلدارپاکستانی کمک کردند.
صندوق جمع آوری کمک به زلزله زدگان ، ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ پکتیا درچهارراه عمومی شهرگردیز گذاشته شده است.
خالقیاراحمدزی رییس اطلاعات وفرهنگ پکتیا به آژانس باخترگفت که آنان تلاش دارند تا دریک روند شفاف، کمک های بیشتری به آسیب دیدگان این زلزله تهیه کنند.
در زلزله ی اخیر در پکتیکا وخوست، بیش از هزار تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند.
درپی این رویداد، همه انسانهای خیر از چهارگوشه ی افغانستان به آسیب دیدگان کمک ارسال کردند و این روند همچنان ادامه دارد.ختم/ابوی

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا