نگاه‌ها

یکبار دیگر حکومت به رهبری مفسدین ساخته خواهد شد

طوری که از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی می بینم و میشنوم احزاب، نهاد ها و شخصیت های سیاسی هر کدام به نوبه خود راجع به نشست ترکیه نظریات و پیشنهادات خود را ارایه کردند.

من هم منحیث یک شهروند افغانستان میخواهم در مورد عناصر وهیئت صلح پیشنهاداتی داشته باشم.

۱- تعویض چهره های رو تین وتکراری که طی سی سال با تصرفات نا عا قبتواندیشان بحران را صد چند سا ختند لذا اشخاص و افراد که در جلسه ترکیه اشتراک میکنند باید از هر نهاد، از هر اداره و یا از هر حزبی که هستند انتخابی باشند نه تیکه داران که در هر دسترخوان نشسته سالهاست در سرنوشت مردم افغانستان تصمیم گرفته اند آن هم همیشه تصامیم شان غلط، ماجرا جویانه و ظالمانه بوده است.

۲- مشارکت .اگر در تر کیب هیئت مشارکت اقوام وملیت ها نباشد در سا ختار دو لت هم مشارکت نیست. لذا پیشنهاد من این است که ترکیب قومی، زبانی در نظر گرفته شود چونکه افغانستان کثیر الملیت است باید هر کس خود را در تصمیم گیری ها ببیند افغانستان از مسایل قومی و زبانی صدمه های بزرگی دیده است مخصوصاً در این سال های اخیر تعصبات قومی و زبانی به اوج خود رسیده باید این معضله برای همیش از بین برود و راه حلی جستجو شود.

۳- طرح مسئله عدالت ومحاکمه . در نشست ترکیه باید فیصله شود کسانیکه طی دو سه دهه اخیر
بر سرنوشت مردم ظالمانه بازی کرده اند و دار و ندار شانرا دزدیدند ثروت های دزدیده شده و سرمایه ملی که توسط فاسدین از کشور خارج شده در هر گوشه و کنار جهان که سرمایه گذاری شده باشد تثبیت و محاسبه گردد چی منقول یا غیر منقول دو باره به دولت افغانستان مسترد گردد .

و این همه شهرک ها و زمین های غصب شده در داخل کشور نیز محاسبه و به سرمایه های ملی استرداد گردد تا دیگر هیچ مفسدی جراات فساد و دزدی را نکند و ثروت نا مشروع شان در هیچ جای مصئون نماند اگر واقعاً کشور های اشتراک کننده با جمع سیاسیون افغان به حال مردم و دولت آینده صادق باشند باید از این فیصله قاطعانه پشتیبانی کنند در غیر آن یکبار دیگر حکومت به رهبری مفسدین ساخته خواهد شد که همه هستی افغانستان بباد فنا برود..

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا