افغانستان

صالح: آیا راهی به جز از دفاع مسلحانه در برابر این دشمن برایت باقی مانده است ؟

امرالله صالح معاون رئيس جمهور دولت سابق و از رهبران مقاومت ملی طی مطلبی نوشت: ملیشه های بی ادب گروه جاهل و متعصب طالب در دایکندی اعضای یک خانواده را اعم از زن و کودک دست جمعی قتل کردند.

وی خاطر نشان کرد: درین هجوم وحشیانه به یک روستا دو صد و پنجاه ملیشه طالب اشتراک داشتند. شهدا شامل کودکان هشت ساله و نه ساله نیز میشوند. مسوولیت حمله به مرکز کاج را طالب به عهده نگرفت آیا تفاوتی بین این دو جنایت وجود دارد. به یقین که نه.
برادرم : آیا راهی به جز از دفاع مسلحانه در برابر این دشمن برایت باقی مانده است ؟ مگر تا کی انتظار استی.

دکمه بازگشت به بالا