نگاه‌ها

پاکستانی‌ها نمی‌گذارند موقعیت ایجاد شده به نفع طالبان از دست برود

این ها با هم تماس گرفتند و بر سر مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کردند. به نظر می رسد که نشست ترکیه علی رغم امتناع طالبان از شرکت در این نشست برگزار می شود:

۱- پاکستانی ها نمیگذارند که موقعیت ایجاد شده به نفع طالبان از دست برود و ذهنیت مخالفت با طالبان در سطح منطقه ای و بین المللی شکل بگیرد.
۲- پاکستانی ها نمیگذارند که طالبان با عدم شرکت شان در این نشست دولت افغانستان را از لحاظ سیاسی در منطقه و جهان در موقعیت بهتر قرار دهد و موضع دولت در برابر طالبان تقویت گردد.

۳- پاکستانی ها آنگونه که در مسکو به بازگشت امارت طالبان مخالفت نشان دادند، به این بازگشت و انحصار کامل قدرت در دست طالبان مخالف اند. چونکه آنها میدانند انحصار قدرت بدست طالبان از راه جنگ به مخالفت در داخل افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه روبرو می شود و پای پاکستان را به یک جنگ فرسایشی دیگر در حمایت از طالبان در افغانستان می کشاند که توان و ظرفیت ادامه‌ی آنرا از زوایای مختلف ندارند و پاکستان را در عرصه های مختلف زیان مند می سازد.

۴- پاکستانی ها به جای جنگ پس از خروج قوای امریکا و ناتو می کوشند تا نوعی از صلح نیابتی را در افغانستان شکل دهند و در حالی که منافع خود را با مشارکت طالبان و افراد و گروه های نزدیک به خود در بخش اصلی قدرت تامین کنند، به تامین منافع سایر بازیگران منطقه ای در افغانستان همسویی نشان دهند و آنرا بپذیرند.

۵- پاکستانی ها با توجه با آنچه گفته شد به همسویی و اجماع منطقه ای در مورد افغانستان برای شکل گیری صلح پس از خروج نیروهای ناتو و امریکا توجه جدی خواهند کرد و بصورت یک جانبه و تنهایی علیه سایر همسایگان افغانستان و منطقه موضع نخواهند گرفت.

۶- پاکستانی ها میدانند که زمینه و ذهنیت تمام کشورهای منطقه و جهان برای تغییر حکومت در افغانستان و کنار رفتن اشرف غنی از قدرت و ایجاد دولت انتقالی صلح یا حکومت صلح و هر نام دیگر با مشارکت قدرتمند طالبان آماده است و این فرصت را با سرکشی و بغاوت طالبان از دست نمیدهند.

۷- اینکه گفته می شود طالبان غیر از بازگشت امارت اسلامی خود هیچ چیز دیگری را نمی پذیرند و علی رغم مخالفت یا موافقت و همکاری یا عدم همکاری پاکستان پس از خروج قوای امریکا و ناتو از راه جنگ به آن دست می یابند، درست نیست. طالبان بدون پاکستان نه به چیزی دست می یابند و نه می توانند به جنگ ادامه دهند. پاکستان نقش اصلی را در جنگ آنها و مهار و مدیریت شان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا