افغانستاننگاه‌ها

نشست شبانگاهی هلیکوپترها درکوه های شکردره

اوضاع در حاشیه شمالی متصل به کابل به سرعت التهابی است.

سید جلال سادات قوماندان امنیه شهرک شکردره در بیست کیلومتری شمال کابل درتماس با قوماندان امنیه کابل اطلاع داده است که یک بال هلیکوپتر ناشناس دو شب پیاپی، حوالی هشت شب در منطقه پدیدار شده و در کوه های مرتفع شهرک موسوم به شهرک وسایط قضیه دار به طرف شرق، فرود می آید و پس از دقایقی دوباره برخاسته ناپدید می شود. سیدجلال سادات گفته است که پلیس قادر به شناسایی هویت چرخبال نشده و قضیه به مرکز ارجاع شده است.

گزارشنامه افغانستان براساس داده ها از منابع امنیتی، دریافته است که شکردره درماه های اخیر به سنگر خاموش طالبان تبدیل شده است.

در چند سال اخیر طالب ها توانستند در شکردره دوباره هسته های شان را فعال کنند و در سه قسمت عمده شکردره نفوذ گسترده حاصل کرده اند.

در قریه های ناصری خانواده انوردنگر دوباره فعال شده و هیچ فرد دولتی درآن ساحه رفت و آمد کرده نمی تواند.

در قریه های مربوط به دره شکردره نیز یک افسر جوان اردوی ملی به نام حکمت، به اردوی ملی خیانت کرده و از سوی طالبان فرمانده منطقه مقرر شده و همه نواحی را تحت کنترول دارد.

در منطقه قریه دانشمند نیز بیشتر از ۲۰۰۰ خانواده پشتون تبار را از مناطق مشرقی انتقال داده و درآن جا مستقر ساخته اند تا درخانه جنگی های دارای ماهیت سیاسی، از آن ها گوشت دم توپ بسازند.

تا کنون بیشتر از هزار جریب زمین دولتی را بدون جواز ولسوال فعلی شکردره در اختیار آنها قرار داده و حتی آنها چندین ملک در شورای شکردره دارند.

همه این پروژه توسط والی کابل و ولسوال فعلی شکردره مدیریت می شود تا پس از خروج قوای ناتو، کسی در شمال کابل نتواند سنگر دفاعی ایجاد نمآید. سرحلقه های پول خور شمالی که یک پا در دوبی و پای دیگر درمحافل معامله با ارگ دارند، از مردم فاصله گرفته اند و امکان پیوستن آنان به طالبان نیز وجود دارد.

شکایت قوماندان پلیس شکردره به مرکز تا کنون با سکوت استقبال شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا