نگاه‌ها

حضور آمریکا در افغانستان اشتباه بود؛ اما خروج بی قاعده‌ی آن اشتباه آمیزتر!

در حاشیه‌ی گفتگوی خلیلزاد:
حفیظ منصور
بی تردید حضور نظامی امریکا در افغانستان/خراسان اشتباه بود،و خروج بی قاعده‌ی آن اشتباه آمیزتر!

دولت امریکا با اخراج نیروهایش از افغانستان/خراسان جان سربازان خود را حفظ کرد، مصارف نظامی اش را تقلیل بخشید، و برای فعالیت بیشتر در سایر نقاط جهان فرصت کمائی کرد، اما؟

در سطح جهانی به عنوان کشوری دروغگو،وعده خلاف،بی ثبات و دو رو معرفی گردید؛ زیرا؛ با کسانی به معامله پرداخت که آن ها را تروریست می خواند، و سران آن گروه در لیست سیاه بین الملل بودند؛

با کسانی دست همکاری داد،که ضد مردم سالاری و حقوق بشر اند؛

با آن هایی متحد شد که به تحجروواپسگرایی در سراسر جهان شهره اند،

این معامله برای سایر گروه های تروریستی الهام بخش تشدید خشونت در کشور ها و تقویه جایگاه شان گردید، در نتیجه امریکا با زیر پا کردن ارزش های اخلاقی، یک قدرت بد اخلاق معرفی گردید،جنبش های هوادار غرب با این رفتار امریکا در سراسر جهان سر افگنده شدند،و دهان شان بسته شد.

خروج بی قاعده ی امریکا حرکت های ضد غرب را از رهگذر روانی تقویت کرد و به آن ها فهماند که در صورت دوام مبارزه روزی به متحدان امریکا بدل شده می توانند….

آیا آقای خلیلزاد، محاسبه کرده است، که امریکا در این امر سود داشته یا زیان بیشتر؟

اگر حرف خلیل زاد درست باشد، ناکامی بزرگی برای امریکا در امر ساختن یک نظام مردم سالاربود.

دکمه بازگشت به بالا