افغانستاننگاه‌ها

آیا مردم از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود ناامید هستند؟

نویسنده: دوکتور یعقوب لیث صفار
برای پاسخ به این پرسش، نیاز به تعریف مردم و تعریف مقاومت و جبهه ملی مقاومت داریم.
مقاومت چیست؟ مقاومت در افغانستان/ خراسان اصطلاح سیاسی ای است که مبدع آن شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی است. مقاومت از نظر تاریخی تداوم جهاد، مدافع ارزش های کلان دینی مانند حکومت اعتدالی اسلامی، قرائت اعتدالی از اسلام در همه عرصه های زندگی، حضور عادلانه اقوام و زبان های میهن و زبان پرشکوه پارسی در اجتماع و حکومت، دفاع از تاریخ پربار تمدن خراسانی اسلامی بوده است.
جبهه مقاومت ملی چیست؟ جبهه مقاومت ملی سازمانی فراگیر، شورایی و چند حزبی است که به رهبری احمد مسعود فرزند قهرمان ملی تشکیل یافته است و شخصیت ایشان مرکز ثقل این مقاومت به شمار می رود. عمر این جبهه نهایتا از سه سال بیشتر نمی گذرد. از منظر فرهنگی، سیاسی و تاریخی اگرچه ادامه جهاد و مقاومت اول است، اما از منظر سازمانی ادامه آن نیست.
چرا؟ برای اینکه در بیست سال اخیر پایه های سازمانی جهاد و مقاومت اول و حتی ایدئولوژی آن از هم فروریخت و آمرصاحب جدید نتوانست تداوم آن را با خود داشته باشد، اگر چه تکنیک های آن ممکن است در مقاومت دوم به کار برود.
ایدئولوژی مقاومت دوم چیست؟ رهبری جدید در سخنرانی ها و مصاحبه های شان بسیار واضح محورهای ایدئولوژی جبهه مقاومت ملی را بیان کند:
۱- محور دینی: یعنی قرائت اعتدالی از اسلام، دوری از افراطیت دینی و کشت و کشتار و انتحار بنام دین، یعنی آزادی منطقی برای استفاده از همه حقوق های بشری.
۲- محور سرزمینی: اندیشیدن برای همه میهن، نه برای شمال، یا جنوب، یا شرق یا غرب، یا تاجیک، یا پشتون و ….
۳- نوع حکومت: حکومت اعتدالی اسلامی، با قرائتی که به قول قهرمان ملی هم بتوانیم با خود زندگی کنیم و هم با دیگران، یعنی با همسایگان، جهان، شرق و غرب.
۴- محور ادبی و فرهنگی: احترام به همه فرهنگ های میهن، ارزش دهی به همه زبان ها، به ویژه به زبان و فرهنگ پربار فارسی و خراسانی اسلامی
۵- مشروعیت مبارزه و مقاومت: برگرفته از آیات قرآن کریم که فرمان به دفاع از مظلومان و حرکت ستمدیدگان برای رهایی از ظلم ظالمان می دهد.
❇مقاومت چه توقع ایجاد کرده است؟ رهبر مقاومت در آخرین مصاحبه اش صريح سخن زد. نگفت من یک سال يا دو سال یا سه تا پنج سال حکومت تالبان را ساقط می کنم‌، بلکه گفت : ما در این زمان سازمان سیاسی خود را ایجاد کرده ایم، روابط بین المللی خود را تقویت بخشیده ایم. تعداد جنگجویان خود را بلند برده ایم. توانایی فتح شهرستان ها را داریم، اما توانایی نگهبانی و حفظ آن را نداریم، از این جهت ریسک نمی کنیم و مردم و نیروهای نظامی خود را در خطر نمی اندازیم.
❇مردم کی هستند؟ مردم در فرهنگ جهان امروز واژه سیاسی ای است که همه از آن سخن می گویند و همه بنام آن سخن می گویند و همه خود را نماینده آن معرفی می کنند. اما هیچ کس تعریف دقیق از آن ندارد.
❇پرسش این است؟ آیا مردم ساکنان پنجشیر هستند؟ مردم ساکنان ولایات شمال کابل هستند؟ مردم آیا تاجیکان و هزارگان و اوزبیکان هستند؟ یا همه اقوام افغانستان هستند؟
❇به نظر می رسد هیچ تعریف و آمار دقیق از مردمی که از رهبری جبهه مقاومت ملی توقع دارند ، معلوم نیست.
❇توقعات جبهه مقاومت به شکل راهبردی از خودش با توجه به وضعیت ملی و بین المللی روشن است، اما توقع مردم به نسبتی ظلمی بی حد و حصر که بر آن ها رفته است، بسیار زیاد و نجات سریع و عاجل از ظلم و ستم تالبان است.
❇حقیقت این است که مقاومت و جبهه مقاومت ملی با توجه به اوضاع ملی و بین المللی، نیاز با مبارزه طولانی دارد. مبارزه ای که در آن باید ، مشکلات درون سازمانی خود را حل کند. صفوف سازمانی خود را تقویت کند‌. پشت جبهه ملی، منطقه ای و بین المللی پیدا کند. آموزش های سیاسی ایدئولوژیک اعضای خود را سامان مند بسازد. قرارگاه های ثابت خود را در فراز کوه های بلند استحکام ببخشد. پراکندگی آن را به ولایات بیشتر بسازد، یعنی چندین پنجشیر تولید کند. قرارگاه های سیار نیز توانایی محاربه ای بلند پیدا کنند تا بتوانند ضربات چریکی به پوسته های دشمن وارد کنند.
❇نقطه قوت جبهه آن است که برای مردم لاف و پتاق نزده است. واضح و روشن توانایی های خود را تعریف کرده است. راهبرد روشن نیز دارد.
❇مردم ما باید بیاموزند که حتی در حیات استاد شهید و آمرصاحب قهرمان ملی و داشتن رهبری یک دولت مشروع،در ظرف پنج سال حاکمیت مجدد دولت اسلامی از دو تا سه ولایت بیشتر نبود.
❇سخن آخر این که: مقاومت زمان بر است. مقاومت به صبر و همراهی مردم نیاز دارد. مقاومت به هدف خود ایمان دارد. مقاومت امیدوار به آینده است. مقاومت با راهبرد و راهکار عاقلانه و با توکل به الله متعال به مبارزات خویش ادامه می دهد.

دکمه بازگشت به بالا