نگاه‌ها

جنگ و صلح افغانستان از آغاز متعلق به ما نبود

در پیوند به تراژیدی خونین مکتب دخترانهٔ سید الشهدای غرب کابل؛
آنچه قابل پیش بینی بود، جنگ افغانستان وارد یک مرحلهٔ جدید و تابع الزامات بازیگران بیرونی گردیده، هیچ ابزاری برای رهایی از این گرداب نداریم.
متأسفانه نقش زمامداران کشور با وابستگی مطلق ۲۰ ساله، خواسته نا خواسته در سمت‌ و سو دهی این بازی کثیف و پیآمدهای خونین آن بشدت پر رنگ میباشد. گرچه جنگ و صلح افغانستان از آغاز متعلق به ما نبود، اما اکنون تشدید خونریزی های داخل و نشست های مختلف بیرون، صفحهٔ جدیدیست از صف آرایی های تازه و اتحاد های نو در منطقه که در فرجام، بود ‌و نبود جغرافیای افغانستان و سرنوشت مردم ما را مشخص میسازد.
اکنون در یک دو راهی بیسابقه قرار داریم. یا همه ازین بازی های کثیف بیرون میشوند و برای وطن اندیشه میکنند و تدبیری می سنجند، یا هم در متن همین بازی های خونین، همه بازنده میشویم.
با طالبان، بی طالبان، بزودی به یک قرارداد جدید میان خود نیازمندیم، اما لویه جرگهٔ پیشرو همانند جرگه های پیشین، تراژیدی کشور را خونین تر میسازد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا