افغانستان

راه‌پیمایی جنبش‌های اعتراضی زنان را طالبان سرکوب کردند

شماری اعضای جنبش‌های متعرض زنان امروز در شهر کابل علیه به رسمیت شناختن گروه طالبان دست به اعتراض زده بودند که توسط جنگجویان طالب سرکوب و پراگنده شدند.
جنبش‌های اعتراضی زنان امروز ۹ ثور/ اردیبهشت، به مناسبت نشست دوحه و به رسمیت شناختن طالبان در شهر کابل دست به اعتراض زده بودند که با خشونت طالبان مواجه شدند.
به گفته‌ای منابع، طالبان متعرض را با تهدید اسلحه و توهین پراگنده کردند و مانع راه‌پیمایی آن‌ها شدند.
گفته‌می‌شود، معترضان در این راه‌پیمایی قطع‌نامه را نیز عنوان سازمان ملل متحد عنوان کردند که در بخش این قطع‌نامه زنان معترض آمده‌است: دنیا می‌داند که طالبان حقوق زنان را در افغانستان گروگان گرفته‌اند تا بخاطر بدست آوردن مشروعیت‌شان از جامعه جهانی باجگیری کنند.
هم‌چنان در این قطعنامه خاطرنشان شده که به رسمیت شناختن طالبان به رسمیت شناختن تروریزم است و باید دنیا با در نظر داشت منافع مردم افغانستان در رابطه به سرنوشت این کشور تصمیم بگیرند.
در بخش این قطع‌نامه تذکر داده شده که طالبان شایسته‌ای حکومت داری مردم افغانستان نیستند لذا از هر نوع تعامل بخصوص از سوی مسئولین سازمان ملل که طالبان را به مثابهای نماینده و حکومت مشروع افغانستان جلوه و ارتقاع دهد اجتناب ورزند.
گفتنی‌است که با سلطه دوباره طالبان بر افغانستان زنان از کار و تحصیل محروم شدند و برای احقاق حق مسلم‌شان همواره دست به اعتراض و راه‌پیمائی زدند که به خشونت و تهدید و حتی تیرباران گروه طالبان مواجه شدند.

دکمه بازگشت به بالا