افغانستان

یوناما: برای خروج از بحران حضور زنان در اقتصاد مهم است

دفتر هیات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواهان لغو فرمان تعطیلی آریشگاه‌های زنانه در کشور شده و تاکید کرده این محدودیت جدید بر حقوق زنان تأثیر منفی اقتصادی خواهد گذاشت.

یوناما روزسه‌شنبه، سیزدهم سرطان با نشر توییت گفته که زنان باید بخش اقتصاد هر کشور باشند.

این دفتر ممنوعیت در برابر زنان را با کارآفرینی آنان در تضاد خوانده تاکید کرده که این دفتر با ذینفعانی که به دنبال لغو ممنوعیت ها هستند درگیر است.

دفتر سازمان ملل متحد افزوده که «در آخرین سرکوب حقوق زنان، کارآفرینی زنان و فرصت‌های شغلی تعطیل شده‌اند».

وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی با نشر مکتوبی به تمامی آریشگاه زنانه در سراسر کشور دستور داده تا فعالیت شان را متوقف کنند.

یونوما در ادامه نقش زنان را در اقتصاد کشور مهم دانسته تصریح کرده که « زنان باید بخشی از اقتصاد هر کشوری باشند تا راهی پایدار برای خروج از بحران ترسیم کند و نتایج توسعه را بهبود بخشد».

این در حالی است که ادامه محدودیت در برابر زنان در دو سال گذشته واکنش‌های جهانی از جمله سازمان ملل را به همراه داشته است.

بر اساس آمار‌ها در حال حاضر ۱۲ هزار آریشگاه زنانه در افغانستان فعالیت داشته که زنانی زیادی از این طریق درآمدی اقتصادی دارند.

دکمه بازگشت به بالا