افغانستان

مقام سازمان ملل؛ چارچوب جدید سازمان ملل بر زنان تمرکز دارد

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، اظهار داشته است که براساس چارچوب جدید این سازمان برای افغانستان، مسائل زنان و دختران، اقلیت‌های قومی- مذهبی و آوارگان داخلی در اولویت کاری سازمان ملل در این کشور قرار خواهند گرفت.

او همچنان بیان کرده است که این چارچوب تمرکز خود را بر سه اولویت مشترک قرار خواهد داد که شامل تداوم ارائه خدمات ضروری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و معیشتی و حفظ انسجام اجتماعی برای برابری جنسیتی و حقوق بشر است.

آقای حق ادامه داد، چارچوب جدید، نیازها و حقوق افراد آسیب‌پذیر از جمله زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را در اولویت قرار خواهد داد و بر سه اولویت مشترک، مکمل و تقویت‌کننده تمرکز خواهد داشت.

در عین حال،‌ عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان گفت، سازمان ملل متحد قادر است نقش مهمی در حمایت از مردم افغانستان ایفا کند.

سرکردگان این گروه تعامل سازنده و راهبردی میان طالبان و سازمان ملل متحد و در کل جامعه جهانی را اولویت قرار داده‌اند.

این در حالی است که طالبان در جریان دو سال گذشته به هیچ یک از خواسته‌های جامعه جهانی توجه نکرده و روز به روز محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را افزایش می‌دهد.

دکمه بازگشت به بالا