نگاه‌ها

به جز یکی دو تمامی کشورهای مسلمان از ترس اسرائيل خاموش‌اند

متاسفانه از یک هفته بدینسو همه شاهدیم که اسرائیل غاصب چه ظلم و وحشتی را بالای مردم مظلوم فلسطین روا داشته است.

مردم بیگناه فلسطین را میکشند خانه های شانرا ویران میکنند اما خیلی جای افسوس است که به استثنای یک و دو کشور و چند رهبر سیاسی دیگر تمام رهبران کشور های اسلامی خیره سرانه مانند یک مزدور نظاره گر هستند.

بناً ما به این نتیجه میرسیم که رهبران کشور های اسلامی همه ی شان مزدور غاصبین و مزدور خائنین اند.

افسوس که بنام اسلام بر دنیا حکومت میکنند، اما جنایات اسرائیل خائن را میبینند ولی هیچ عکس العملی نشان نمیدهند.

کشور های اروپایی و امریکایی که مسلمان نیستند تظاهرات برپا میکنند اما کشور های که خود را حامی و تیکه دار اسلام میدانند خمی به ابرو نمی آورند.

ننگ باد به همچو رهبران کشور های اسلامی که از فلسطین دفاع نمیکنند و از ترس اسرائیل و امریکا خاموش نشسته تماشا میکنند.

ننگ و نفرین باد به همچو رهبران که در ظاهر خود را مدافع اسلام میدانند ولی در حقیقت مزدور زورگویان چیزی بیش نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا