افغانستاننگاه‌ها

آیا میلیاردر جهادی وزیر داخله می‌شود؟

مجلس داوطلبی Auction برسر وزارت داخله
بسم الله محمدی دم نقد حاضراست به شورای امنیت ملی 9 میلیون دالر پرداخت کند.
گزارش می رسد که امور عزل و نصب در جمهوری فساد، اکنون فی المجموع بر روال مقررات Auction یا مزایده انجام می گیرد.
براساس گزارش واصله، بسم الله محمدی میلیاردر جهادی قرار است برای رسیدن به مقام وزارت داخله، سرجمع 9 میلیون دالر به دایرۀ مربوط شورای امنیت ملی به رهبری حمدالله محب بپردازد.
نفر رابط درین معامله، فاضل معاون شورای امنیت ملی، نفرخاص حمدالله. فاضل قبلاً رئیس دفترمحب بود.
فیصله برین شده که پنج میلیون دالر مبلغ پیش پرداخت به جانب معامله تأدیه شود و بعد از اشتغال، 4 میلیون دیگر به مرجع معامله سپاریده شود. این خبر از باشگاه حامد کرزی بیرون زده است. برای وزارت داخله دگرجنرال عتیق الله بریالی، فهیم رامین و ضرارمقبل نیز نامزد هستند. دیده شود که درمجلس مزایدۀ رسمی نشده، چه کسی برندۀ پرسود ترین وزارت سکتوری شناخته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا