افغانستانجهانزندگی

نخبگان پناهجوی افغان در صورت شکست نظام نامشروع طالبان به کشور باز می‌گردند

یک تحقیق جدید نشان می‌دهد بیش از ۷۰ فیصد پناهجویان نخبه افغان که پس از سرنگونی حکومت جمهوری به کشورهای دیگر پناه برده‌اند، در صورت تغییر نظام سیاسی، مایل به بازگشت به افغانستان هستند.

اما نتایج این تحقیق نشان می‌دهد حدود ۶۰ فیصد پناهجویان نخبه، امیدی به تامین ثبات سیاسی در افغانستان ندارند و انحصار طلبی طالبان و مداخلات خارجی را مانع اصلی ثبات می‌دانند.

عوامل اصلی پناهندگی این افراد نیز عمدتا نبود امنیت، کاهش آزادی‌های سیاسی-مدنی، بیکاری و نبود امکانات شغلی ذکر شده است.

همچنین حدود ۶۰ فیصد پناهجویان نخبه تاکنون موفق به یافتن شغلی مرتبط با تخصص خود در کشورهای میزبان نشده‌اند.

در مجموع، آینده نامطمئن سیاسی و اقتصادی باعث شده تا این نخبگان مجبور به ترک کشور شوند، اما در صورت بهبود شرایط، اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها مشتاق بازگشت به وطن هستند.

با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، بسیاری از کادرهای متخصص در این کشور از ترس جان خود و یا به دلیل ناامیدی شدید نسبت به آینده نامشخص و سیاه این کشور، وطن خود را ترک کرده و رهسپار دیار پناهندگی شدند.

دکمه بازگشت به بالا