افغانستان

گزارش؛ تنها در تخار 52 فرمانده نظامی سابق طی دوسال کشته شدند

بر بنیاد اطلاعات استخباراتی و منابع موثق از داخل استخبارات طالبان در ولایت تخار افراد ذیل که تاثیر گذار و از لحاظ فکری و قومی با طالبان سازگار نیستند به نوع با استفاده از اعلان عفو عمومی توسط افراد استخبارات خودی طالبان تحت نام افراد ناشناس ترور و کشته می‌شوند.

۱- قوماندان جنت از منطقه عاس سرایسنگ از قوم ازبیک
۲-عبدالوکیل بیک برادری عبدالمطلب بیک از منطقه بیک آباد شهر تالقان
۳-قومندان محمد طویل از قریه خسده ولسوالی فرخار
۴- ملا عطا محمد از قریه لژده ولسوالی فرخار
۵- قوماندان محبوب الله از قریه قوندوز ولسوالی ورسج
۶-قومندان مژن برادر قوماندان حضرت بنگی از قریه آپاقی ولسوالی بنگی
۷-ملا نادر از قریه سیاب ولسوالی بنگی
۸- قوماندان غیور از قریه سیاب ولسوالی بنگی
۹- قوماندان دین محمد از قریه خانقا ولسوالی چال
۱۰- قوماندان بابه مراد از ولسوالی چال
۱۱- داکتر فیض الرحمن از قریه چشمه گرمک ولسوالی فرخار
۱۲- قوماندان عبدالعالی برادر جنرال داود از مرکز ولسوالی فرخار
۱۳- قوماندان خلیل عرب از قریه گزستان ولسوالی فرخار
۱۴- قوماندان عصمت الله از قریه آخ بولاق ولسوالی کلفگان
۱۵- حاجی محمد یعقوب هیکلزاده از قریه آخ بولاق ولسوالی کلفگان
۱۶- قوماندان جمال خاکسار از قریه آهندره شهر تالقان
۱۷- مولوی محمد ایوب غریب نواز از قریه یکه باغ ولسوالی نمک آب
۱۸ – قوماندان آغای از قریه ابدال مرکز تالقان
۱۹ قوماندان عبدالغفار تقوا از ولسوالی فرخار
۲۰- قوماندان امان الله نورخان از قریه حاجی پهلوان ولسوالی بهارک
۲۱- قوماندان محب الله از قریه چنزیی تالقان
۲۲- قوماندان پهلوان ابراهیم از قریه تابه تاش ولسوالی رستاق
۲۳- قوماندان حاجی محمد کبیر از قریه چشمه گرمک ولسوالی فرخار
۲۴-ملامحمد نبی از قریه آب آسیابان ولسوالی رستاق
۲۵- قوماندان محمد نظر اشکمشی از قریه شیره ولسوالی اشکمش
۲۶- قوماندان محمد اشرف از قریه خرم ماو ولسوالی فرخار
۲۷- قوماندان نماز از مرکز ولسوالی خواجه بهاوالدین
۲۸- قوماندان مجاهد از مرکز خواجه بهاوالدین
۲۹- قوماندان حاجی سنت الله از قریه خسده ولسوالی فرخار
۳۰- قوماندان طلا محمد از قریه شینگان ولسوالی فرخار
۳۱-قومندان فیض الله بیک از قریه ترشت ولسوالی ورسج
۳۲-قوماندان عبدالقهار از تگاب چب ولسوالی فرخار
۳۳-قومندان حاجی خلیل از نهر چمن مرکز تالقان
۳۴-قومندان شمس الحق سادات از مرکز تالقان
۳۵- قوماندان ابراهیم چریک از قریه لته بند تالقان
۳۶- قوماندان محمود حیدری از زیرشخ ولسوالی کلفگان
۳۷- معاون خیرالله از مرکز ولسوالی رستاق
۳۸- قوماندان خلیل لوگری از قریه زرگری مرکز شهر تالقان
۳۹- معاون ذبیح از قریه گاومالی مرکز تالقان
۴۰- حاجی حمید الله از قریه کولابی آهندره مرکز تالقان
۴۱- قوماندان قوماندان اسلام از قریه چشمه گرمک ولسوالی فرخار
۴۲- حاجی شاروال جان محمد از قریه صیاد ولسوالی چال.
۴۳ قوماندان غفار از قریه پیو ولسوالی ورسج
۴۴- سناتور حاجی اسدالله از مرکز ولسوالی چاآب
۴۵- قوماندان عبدالحمید از قریه جرباشی ولسوالی ینگی قلعه
۴۶- قوماندان نادر از قریه جرگه ولسوالی ینگی قلعه
۴۷ معاون توکل از قریه آق بولاق سرایسنگ مرکز تالقان
۴۸- معاون عبدالاحد از مرکز ولسوالی چاه آب
۴۹- پهلوان تاج محمد رستاقی از ولسوالی رستاق
۵۰- قوماندان شیخ احمد از قریه زرگری مرکز تالقان
۵۱- وکیل خان آغا از نو آباد ولسوالی دشت قلعه
۵۲- قوماندان قیام از قریه النگ ولسوالی دشت قلعه‌.

دکمه بازگشت به بالا