افغانستاناقتصاد

منظوری ده ها پروژه بزرگ ملی در کمیسیون تدارکات ملی

کابل: دوصد و سی و دومین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان به یکشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۰ در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این نشست کمیسیون ۱۸۰ مورد تدارکاتی مربوط
نهاد ها و ادارت مختلف که شامل پروژه های
زیربنایی، صحی، اعاشوی، اجناس و خدمات میگردید
مورد بررسی و مداقه کمیسیون قرار گرفت.
وزارت فواید عامه درخواست منظوری قرارداد های
اعمار سرک ها در نقاط مختلف کشور را از کمیسیون
تدارکات ملی نمود که در رابطه به این درخواست
های شان هدایات الزم اصدار یافت.
در این جلسه کمیسیون در خواست منظوری اعطای قرارداد پروژه سرک حلقوی شهر گردیز، پروژه چاپ بانکنوت های افغانی
مربوط د افغانستان بانک، پروژه دیزاین، تهیه، نصب و انتقال لین ۲۲۰ کیلو ولت کابل ارغندی به جالل آباد، پروژه اعمار پل و
سرک کانکریتی تورخم، پروژه تهیه و تدارک ۴۴۱ پایه کامپیوتر های لپ تان برای مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی
مربوط اداره ملی احصائیه و معلومات، پروژه انترنت برای نه پوهنتون کشور و پروژه تأمین امنیت فزیکی تأسیسات مرکزی و
والیات مربوط وزارت مالیه پس بحث همه جانبه منظور گردید.
حین بحث باالی پروژه های متذکره، جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان یکبار دیگر بر مدیریت
و نظارت جدی از تطبیق پروژه ها توسط نهاد های تدارکاتی تاکید ورزیده و بر حمایت از شرکت های تولید کننده داخلی به
نهاد های تدارکاتی هدایت الزم صادر نمود.
در این نشست کمیسیون، بر عالوه اعضای آن، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین ملی و بین المللی نیز حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا