آموزشافغانستان

ساخت یک مدرسه بزرگ دینی در بلخ

مسوولان حکومت سرپرست در ولایت بلخ از ساخت یک مدرسه بزرگ دینی در این ولایت خبر داده است.

خبرگزاری باختر روز شنبه، اول میزان گزارش داده است که مسوولان حکومت سر پرست در ولسوالی نهرشاهی این ولایت سنگ تهداب یک مدرسه دینی را گزاشتند.

به گزارش رسانه‌های وابسته به امارت اسلامی این مدرسه بزرگ دینی با هزینه 150 هزار دالر امریکایی اعمار خواهد شد.

مدارس دینی درحالی از سوی حکومت سرپرست اعمار می‌شوند که طی دو سال گذشته مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران مسدود شده است و هیچ دختر اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دو سال پس از بازگشت دباره امارت اسلامی بر افغانستان شمار مدارس دینی با توجه به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است و امارت اسلامی به دنبال ایجاد مدرسه‌های دینی و جهادی در کشور هستند.

همزمان با این پیش از این ملا محمدیعقوب، سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی تأکید کرده بود که :” بدون در نظر داشت مدرک تحصیلی، مجاهدین، نظر به فعالیت جهادی در بیست سال گذشته، به ادار‌ه‌های دولتی جذب می‌شوند.”

پیش از این سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست نیز اعلام کرده بود که در هر ولسوالی کشور حدود 10 مدرسه دینی اعمار خواهد شد.

 

دکمه بازگشت به بالا