نگاه‌ها

چرا غنی این همه ادارات موازی را زیر مجموعه ریاست جمهور ی ساخت؟

اشرف غنی در تمام سال‌های ریاست جمهوری اش برای تضعیف دولت و حکومت و نهادهای دولتی و حکومتی که خودش ریاست و رهبری آنرا بدوش دارد، عمل کرده است.
غنی در این سال ها یک دولت و حکومت جدا در اداره و کنترل ارگ ساخته است.
حالا شما به این تشکیل کمیسیون انسجام اقوامش نگاه کنید.
این کمیسیون که به قول شمیم خان کتوازی رییس ارگان های محل با ۵۳۵ عضو بدستور اشرف غنی تشکیل شده است در سه بخش کار می کند:
۱- در بخش صلح که برای صلح مشورت می‌دهد.
۲- تصامیم حکومت و رییس جمهور را بگونه ی درست به مردم می رساند.
۳- منازعات مردم را در ولسوالی ها ازطریق جرگه ها حل می کند.
حالا کسی نیست به غنی بگوید که کار مسولین حکومت های محلی در ولسوالی ها و ولایات چیست که کمیسیون انسجام اقوام وظیفه ی رساندن تصامیم حکومت و رییس جمهور را به مردم بدوش بگیرد؟
شورای ملی یا پارلمان افغانستان که نمایندگان منتخب مردم هستند، چه می کنند تا رابطه میان مردم و حکومت توسط کمیسیون انسجام اقوام تامین شود؟
اگر کمیسیون انسجام اقوام، منازعات مردم را از طریق جرگه ها حل می کند و برای این منظور تشکیل شده است، تکلیف قانون، نهاد های مجری قانون و عدالت چه می شود؟ وظیفه ی این ها چیست؟
اگر کمیسیون انسجام اقوام وظایف مربوط به کار در مورد صلح و مشورت دهی برای صلح را انجام دهد، وظیفه ی شورای عالی صلح، وزارت دولت در امور صلح و نهادهای مختلف دیگر مدنی و اجتماعی همچون شورای علما و غیره چیست؟
چرا اشرف غنی این همه ادارات موازی و در واقع یک حکومت جدا را در زیر مجموعه ی دفترها و ادارات مربوط به ریاست جمهور ی ساخته است و هنوز می سازد؟

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا