افغانستان

امرالله صالح زلزله زدگان هراتی را به قیام علیه طالبان فراخواند

امرالله صالح معاون اشرف غنی رئیس مخلوع جمهوری اسلامی در پست خود در ارتباط با زلزله هرات نوشت:

هرات عزیز :
درین تراژیدی من به خواهری می اندیشم که مجروح است و به برادری که برای انتقال خواهرش به شفاخانه باید به یک جاهل زیر اسم طالب تشریح دهد که این خواهرم است.

من خودم را در جای آن برادر قرار میدهم. من به پدری می اندیشم که میخواهد دختر جوانش را که زلزله مجروح اش ساخته به شفاخانه ببرد ولی دیگر نرس و قابله ی وجود ندارد.

من خودم را جای آن پدر قرار میدهم. من به شهر با سوادی زیر اسم هرات می اندیشم که در تسلط یک گروه بی سواد و تفنگ بدست قرار دارد. خودم را همشهری آن شهر میدانم.

مدیرت بحران ناشی از حادثه المناک زلزله زیر سلطه طالب درد و سختی های مضاعف دارد.

ازینروست که راه حل را در بسیج مردم و گرفتن امور در دست خودشان میدانم. آن شهر تعلیم یافته چطور در انتظار است که یک مشت آدم جهل اندیش و جهل پرور برایش فکر کند و برنامه بریزد.

اینها که حتا توان ارایه احصایه را ندارند. برای خانواده های عزیز هراتی ما عرض تسلیت می نمایم. از خداوند متعال برای هریک صبر و قوت استدعا دارم.

بازهم به جوانان پرشور هرات صدا میزنم که امور را بدست خود بگیرید. افغانستان درانتظار قیام شماست.

دکمه بازگشت به بالا