نگاه‌ها

طالبان در روشنی سروده پروین اعتصامی ..

واعظی پرسید از فرزند خویش، هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟
صدق و بی آزاری و خدمت به خلق، هم عبادت هم کلید زندگیست
گفت زین معیار اندر شهر ما، یک مسلمان هست آن هم ارمنیست
(پروین اعتصامی)
طالبان در روشنی سروده پروین اعتصامی ..
طالبان محترم فکر میکنم در تعامل شما با غیر مسلمانان سییاست از دین جداست واما در بر خورد با مسلمانان افغانستان سیاست عین دین است.شمابعد از امضای توافقنامه با امریکایی ها فقط در نقش نوازشگر خارجی ها فلم‌پر کردید وتنها مسلمان افغانستان را کشتید وبعد فتوای سیاسی دادید که گویا کشتن غلام کافر فرض است وتعامل با کافر واجب.شما تمام تا سیسات عامه المنفعه را تخریب کردید ومیکنید که کفر واسلام شان معلوم نیست؟

همه مردم‌می پرسند که چرا بعد از اینکه طالبان با امریکایی ها در قطر به توافق رسیدند دیگر هیچ امریکایی و بقول خودشان هیچ کافری کشته نشد و تنها مسلمانان بی گناه، اطفال و زنان، شاگردان مکتب کشته شدند؟ در کجای دین چنین چیزی گفته شده و یا در تاریخ اسلام آمده است که با کافران بساز و مسلمانان را بکُش؟ شما سابق می گفتید که ما با کافرها میجنگیم حالا دیده می شود که جنگ شما فقط با مسلمانان است. واقعا شما ربات های هستید که بفر مان دیگران عمل میکنید. فتوای شما از معده کسانی صادر میشود که در ملک‌خود هر چیزی را تحمل میکنند واما در افغانستان خون وآتش وویرانی.

پرسش دوم اینست که، چرا شما جایداد ها وتا سیسات عامه المنفعه مثل سرک، پل، شفاخانه، مکتب، مسجد، پایه برق و غیره را تخریب و انفجار میدهید؟ در کجای دین آمده است که شما پل، سرک، پایه برق و غیره را که از آنها همه مسلمانان بهره میبرند تخریب کنید؟ می گویند ایمان هفتاد و چند شاخه دارد که کوچکترین شاخه آن برداشتن یک چیزی مزاحم از بین راه است اما شما جاده وراه مسجد ومکتب را یکسان ویران‌میکنید.؟

اگر شما بفکر گرفتن حکومت هستید، اگر شما بفکر آبادی و آزادی این کشور هستید، اگر شما رفاه و آرامش مردم را میخواهید؛ بعد از رسیدن به قدرت شما نیاز به سرک و پل ندارید؟ نیاز به ساختمانِ که در آن حکومت کنید ندارید؟ نیاز به برق ندارید؟ اگر میگویید دوباره میسازید با کدام پول میسازید؟ چند سال طول خواهد کشید تا شما بسازید؟ همان آبادی های که در دوره قبلی تان صورت گرفته کدام ها بوده است؟

گمان می کنم که شما با پیشرفت کشور، با کارهای عامه المنفعه و رفاه مردم سخت دشمنی دارید. سال هاست میگوید که دین در خطر است اما من دیده می شود که دین در خطر نبوده است تنها قدرت شما در خطر بوده است.

من مطمنم شما در جنایت، کشتار، نسل کشی، بی رحمی، وحشت آفرینی، افراطیت، تعصب، تنگ نظری، مخربی و ویرانگری از هتلر، مائو وموسیلینی و دیگران هیچ کمی یی ندارید. شما یک شبه هجوم میآورید، حیوان و انسان را می کشید، بر زن و کودک رحم ندارید، خانه و جنگل را به آتش می کشید. چون هتلر تنها خود، قوم و راه تان را برتر و بهتر می بینید و دیگران را واجب القتل.لذا کمی بحالدبیایید خدایی وجود دارد که از شما بپرسد زمان شمارا نفرین میکند روزی فرا میرسد که شما از بد ترین پدیده های روی زمین خواهید بود..وهرکس سنگ‌نفرت را بطرف شما پر تاب خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا