پناهندگانحقوق بشرنگاه‌ها

فرآیندهای سازگاری اجتماعی مهاجران و پناهندگان از دیدگاه مدیران سازمان‌های غیردولتی

امروزه حقوق اقتصادی و اجتماعی که بشریت به صرف انسان بودن از آن برخوردار است در نتیجه مبارزه این بازیگران در سازمان های مردم نهاد به دست آمده است.

نوشته شده توسط: نصیره احمدی

این سازمان های غیردولتی که به عنوان شرکت های کمک رسان در کشورهای فقیر کار می کنند، اغلب به عنوان گروه های سازمانی که به نفع جامعه عمل می کنند ایده آل می شوند. انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و پلتفرم‌هایی که در هر عنصری از زندگی اجتماعی ایجاد می‌شوند، به‌عنوان وسیله‌ای برای تغییر رفتار و تفکر در جهان تلقی می‌شوند.

این سازمان‌ها که مانند هر زمینه‌ای به حوزه لجستیک کمک می‌کنند، نیروی محرکه‌ای در پروژه‌های خاص، توسعه منطقه‌ای و اقتصاد پایدار دارند. اگرچه در ادبیات بین‌المللی تعاریف و نام‌های مختلفی برای چنین گروه‌هایی وجود دارد، اما اغلب از نام‌های «سازمان‌های غیردولتی»، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های غیردولتی استفاده می‌شود.

Çocuklarda Kişisel Yetkinliklerin Geliştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: TEGV Örneği

این یک واقعیت شناخته شده است که سازمان های غیردولتی نقش مهمی در ایجاد سیاست های لازم برای مدیریت مهاجرت دارند. سازمان هایی که برای مهاجران خدمت می کنند ممکن است توسط اعضای جامعه محلی و همچنین توسط خود مهاجران ایجاد شوند.

این واقعیت که سازمان‌های مهاجر به طور فزاینده‌ای مورد توجه محققان قرار می‌گیرند مورد تأکید قرار می‌گیرد و مطالعاتی که بر انجمن‌های مهاجر تمرکز می‌کنند ویژگی‌های ساختاری و فعالیت‌هایی را که انجام می‌دهند تحلیل می‌کنند.

این پژوهش با هدف درک معنایی که افرادی که در جایگاه رهبری در یک انجمن مهاجر قرار دارند، از تجربیات خود در مورد موضوع انسجام اجتماعی می‌دهند، انجام شد.

در این پژوهش از تحلیل پدیدارشناختی تفسیری برای تحلیل معنای تجربیات استفاده شده است. 10 مصاحبه عمیق انجام شد و برای دستیابی به شرکت کنندگان از رویکرد گلوله برفی استفاده شد.

ادراکات شرکت کنندگان در مورد تجارب آنها در مورد موضوع انسجام اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه موضوع اصلی در مورد ادراک آنها از تجربیاتشان شناسایی شد.

Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi Gerçekleştirildi - KADEM

این مضامین «جلوگیری از احساس درماندگی مهاجران»، «تغییر افکار منفی عمومی در مورد مهاجران» و «حمایت از مشارکت عمومی مهاجران» است.

مضامینی که در مصاحبه‌های انجام شده با مدیران سازمان‌های غیردولتی آشکار شد، اهمیت تعامل بین مهاجران و جامعه میزبان را نشان می‌دهد. مشخص شده است که تعاملات باید در محیط های اجتماعی و نهادی نیز اتفاق بیفتد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که همکاری با این انجمن های مهاجر برای ایجاد یک انسجام اجتماعی مهم است.

مشاهده می‌شود که سازمان‌های غیردولتی (NGO) که سهم قابل توجهی در حل مشکلات جوامع معاصر دارند، بیش از پیش مورد توجه و حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرند. اگرچه هیچ تعریف توافق شده ای برای تعریف سازمان های غیردولتی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی وجود ندارد، انتظار می رود که سازمان های غیردولتی دارای برخی ویژگی های ساختاری مشترک باشند. اول از همه، سازمان‌های غیردولتی باید ویژگی‌هایی از جمله تحت کنترل مستقیم هیچ دولتی، غیرانتفاعی نبودن، حزب سیاسی نبودن، سازمان مجرمانه نبودن و عدم مشارکت در اعمال خشونت را نشان دهند.

جامعه مدنی در غازیانتپ: مهاجرت و پناهندگان بر حوزه مدنی تسلط دارند!
جامعه مدنی در غازیانتپ: مهاجرت و پناهندگان بر حوزه مدنی تسلط دارند!

خدمات ارائه شده توسط سازمان های غیردولتی شامل طیف گسترده ای از خدمات، از مراقبت های بهداشتی گرفته تا کمک های مالی، فعالیت های آموزشی، کمک های بشردوستانه و حقوق است.

سازمان‌های غیردولتی علاوه بر نقش‌هایی مانند کاهش آلام مردم، رسیدگی به منافع مردم فقیر، حفاظت از محیط‌زیست، ارائه خدمات اولیه اجتماعی و تضمین توسعه در کشورهای در حال توسعه، در تغییر نگرش و ذهنیت مردم نیز مؤثر هستند.

سازمان‌های غیردولتی (NGO) که نقش مهمی در حل مشکلات اجتماعی ایفا می‌کنند، در حوزه‌های فعالیت مهاجران نیز فعال هستند. علاوه بر سازمان های بین المللی که با مهاجرت سروکار دارند، سازمان های غیردولتی فعال در سطح ملی نیز مطالعاتی را در مورد مهاجران انجام می دهند.

پناهندگان و انجمن های پناهندگان در طول دوره همه گیر
پناهندگان و انجمن های پناهندگان در طول دوره همه گیر

پرو (2007) در مقاله خود بر اهمیت سازمان‌های غیردولتی که در این زمینه کار می‌کنند، در حین بحث در مورد مسائل مهاجرت و چندفرهنگ‌گرایی در مدیریت مهاجرت در اروپای امروزی تأکید می‌کند. گزارش ها حاکی از آن است که سازمان های غیردولتی نسبت به سایر ذینفعان اقتصادی تر و موثرتر در افزایش مشارکت مهاجران در جامعه میزبان و توانمندسازی مهاجران هستند.

شخص است که سازمان‌هایی که توسط مهاجران تأسیس شده‌اند، جوامع مهاجر و پناهنده را در چارچوب ویژگی‌های قومی خود گرد هم می‌آورند. انجمن های تشکیل شده توسط مهاجران؛ آنها جوامع مهاجر یا انجمن های شهر زادگاه نامیده می شوند.

در میان این انجمن ها، سازمان جامعه مهاجر و پناهنده (MRCO) نیز وجود دارد. هدف این است که اطمینان حاصل شود که گروه های مهاجر در جامعه تازه وارد یک هویت مشترک ایجاد می کنند تا این هویت را بیان کنند و حفظ کنند.

تحلیل پدیدارشناختی تفسیری نوعی تحقیق کیفی است که به بررسی معنایی که افراد به تجربیات زندگی خود می دهند و به عبارت دیگر چگونگی تفسیر تجربیات توسط افراد را بررسی می کند.

در این پژوهش که به منظور بررسی ادراک مدیران سازمان‌های غیردولتی تأسیس‌شده توسط مهاجران از هماهنگی اجتماعی انجام شد، از روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (IFA) که یکی از روش‌های تحقیق کیفی است، استفاده شد.

در انتخاب YFA برای این مطالعه؛ بررسی چگونگی تفسیر هماهنگی اجتماعی، به عبارت دیگر، چگونگی درک آن، از تجارب مدیران سازمان های غیردولتی مرتبط موثر بود.

در راستای این اصل، مطالعه ما با مشارکت 10 مدیر انجمن مهاجران تکمیل شد. ویژگی های شرکت کنندگان در مطالعه ارائه شده است.

سازمان های مردم نهادی که پذیرفته شده اند نقش و جایگاه مهمی در مدیریت مهاجرت داشته باشند، منبع مورد توجه در زمینه مطالعات مهاجرت هستند.

تعداد مطالعات مربوط به این سازندها در ترکیه افزایش یافته است، اما مشاهده می شود که مطالعات به صورت محدود و تنها بر ساختار و کیفیت این سازندها و همچنین فعالیت آنها متمرکز است.

در این مطالعه، بررسی شد که چگونه مدیران شاغل در NGOهای ایجاد شده توسط مهاجران، هماهنگی اجتماعی را درک می کنند.

در نتیجه؛ مشاهده شده است که ادراک هماهنگی اجتماعی افراد شاغل در سازمان‌های غیردولتی مهاجر مبتنی بر خواسته‌هایی است برای اطمینان از اینکه مهاجران درماندگی را به تنهایی در جامعه تجربه نمی‌کنند، تلاش‌هایی برای تغییر تصویر منفی از مهاجران غالب در جامعه میزبان و اجرای آن‌ها. مقررات قانونی که دسترسی مهاجران به کار، مسکن و خدمات بهداشتی را تسهیل می کند.

مشاهده شد که افراد در پست‌های مدیریتی در سازمان‌های مهاجر هنگام انتقال خواسته‌های خود در زمینه وفاق اجتماعی به پژوهشگر هیجان زیادی را تجربه می‌کنند، مشتاق انتقال خواسته‌های خود بوده و از نتایج مثبت حاصل از کار انجمن احساس شادی شدیدی می‌کنند.

این نشان می دهد که انجمن های ایجاد شده توسط مهاجران می توانند با توجه به همشهری بودن آنها و همچنین داشتن زبان و فرهنگ مشترک تأثیر مثبتی در ایجاد همدلی، احترام و اعتماد مورد نیاز مهاجران ایجاد کنند.

در نتایج کار؛ به منظور دستیابی به موفقیت در حصول اطمینان از هماهنگی اجتماعی بین جامعه مهاجر و جامعه محلی، توصیه می شود که سازمان های غیردولتی ایجاد شده توسط مهاجران مورد حمایت قرار گیرند و با هماهنگی نهادهای مربوطه کار کنند. این واقعیت که سازمان های مهاجر فرصت های محدودی دارند، حمایت دولت ها از آنها را ضروری می کند.

میزان حمایت ارائه شده به سازمان های مهاجر ممکن است با ماهیت عددی و وضعیت حقوقی تازه واردان در جامعه میزبان ارتباط نزدیکی داشته باشد.

Mültecilere Yardım Eden Kurum ve Kuruluşlar 2023 - Yardım Başvurusu

با این حال، سازمان های مهاجر، که در مطالعات نشان داده شده است که سهم مثبتی در تضمین انسجام اجتماعی دارند، باید حمایت شوند و از همکاری با مؤسسات عمومی و سایر ذینفعان فعال در زمینه مهاجرت اطمینان حاصل کنند.

مشخص است که دولت‌هایی که معتقدند این سازمان‌ها تأثیر مثبتی بر ادغام مهاجران در جامعه جدید خود خواهند داشت، سهم قابل توجهی در این زمینه دارند.

در این مطالعه، ادراک مدیران مهاجر از هماهنگی اجتماعی، در راستای احساسات و افکار آنها در مورد هماهنگی اجتماعی بر اساس تجربیات زندگی روزمره آنها تعریف شده است. تصور می شود که می تواند به کارمندان دولتی و غیردولتی که به مهاجران و پناهندگان خدمات ارائه می دهند کمک کند.


*این گزارش خبری با حمایت روزنامه نگاران برای حقوق بشر «JHR» تهیه شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا