افغانستانپناهندگانجهان

بازگشت بیش از 3 هزار مهاجر اهل افغانستان از ایران و پاکستان به کشور

در ادامه بازگشت مهاجرین اهل افغانستان ، وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست اعلام کرده است که بیش از 3 هزار مهاجر اهل افغانستان کشور ایران و پاکستان دوباره به کشور برگشت نمودند.

این وزارت روز سه‌شنبه، چهاردهم قوس در صفحه ایکس گفته است که حدود یک هزار و 374 تن مهاجر اهل افغانستان به تاریخ (13 قوس) از پاکستان به کشور برگشت نمودند.

وزارت امور مهاجرین افزوده است که این تعداد مهاجرین از طریق گذرگاه تورخم و سپین بولدک دوباره به کشور برگشت داده شدند.

وزارت امور مهاجرین به نقل از آمریت سرحدی سپین بولدک قندهار گفته است که 167 خانواده که شامل 962 تن می‌باشند از طریق سپین بولدک به گونه اجباری برگشت داده شدند.

این وزارت تصریح کرده است که برگشت کننده گان پس از ثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

با این حال وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست به نقل از آمریت سرحدی اسلام قلعه اعلام کرده است که 2 هزارو 123 نفر مهاجر مقیم ایران به تاریخ 13 قوس ازطریق مرز اسلام قلعه هرات به وطن عودت کردند.

آمریت سرحدی اسلام قلعه تصریح کرده است که مهاجرین تازه برگشت داده شده شامل خانواده‌ها و مجردین بوده است.

به گفته مسولان آمریت سرحدی اسلام قلعه از این میان 424 نفر آنان نیازمند شناسایی شده است و برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

این درحالی است که اخیرا اخراج شهروندان اهل افغانستان از کشور پاکستان و ایران تشدید یافته است.

 

دکمه بازگشت به بالا