پناهندگانجهان

ادامه اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان؛ بیش از صد تن دوباره به کشور برگشتند

به ادامه اخراج مهاجرین افغانستان از کشور پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده می گوید که بیش از صد تن از مهاجرین افغانستان پس از اخراج از پاکستان دوباره به کشور برگشت نمودند.

این وزارت روز شنبه، بیست و ششم حوت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که به تعداد 127 تن از مهاجرین افغانستان دوباره وارد کشور شدند.

در خبرنامه وزارت امور مهاجرین آمده است که مهاجرین یاد شده به تاریخ های ۲۴ و ۲۵ حوت از طریق گذرگاه تورخم ولایت ننگرهار به کشور برگشت نموده اند.

به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار، ۲۵ خانواده که شامل ۱۲۷ تن بودند، طور جبری از پاکستان اخراج و سپس به کشور برگشت نمودند.

به گفته این وزارت، خانواده‌های مذکور پس از ثبت در آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار جهت دریافت کمک به دفاتر کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

اخیرا پاکستان محدودیت‌های زیادی را در برابر مهاجرین فاقد اسناد قانونی ایجاد کرده است و روزانه صدها تن از مهاجرین افغانستان پس از اخراج از این کشور دوباره وارد افغانستان می‌شوند.

این درحالی است موج اخراج شهروندان اهل افغانستان از کشور پاکستان و ایران سطح نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر از قبل افزایش داده است.

 

دکمه بازگشت به بالا