نگاه‌ها

غنی برای مردم افغانستان گزارش دهد برای وضعیت موجود چه طرحی روی دست دارند

از چندین سال بدینسو یک و دو بار که فرصت ملاقات با جناب رئیس جمهور آقای غنی میسر شده که با جناب شان ملاقات کرده ام و اشخاص و افراد دیگری هم که با آقای غنی ملاقات داشته اند اولین حرف آقای غنی این بوده که جهت بهبود و نظم و امنیت طرح بدهید و بشکل کتبی بفرسیتد.

هر کسی به نوبه خود طرح های نوشتیم و خدمت شان فرستادیم، اینکه طرح ها را عملی کردند یا نکردند خدا میداند.

به هر صورت حالا برای رئیس جمهور اشد ضروری دانسته میشود که در شرایط موجود در یکی از تلویزیون ها حاضر شوند و برای مردم افغانستان گزارش دهد و تدابیری که برای وضعیت موجود روی دست دارند بگویند تا مردم در تاریکی قرار نگیرند.
خاموشی دولت بر علاوه اینکه برای مردم تشویش خلق کرده سوالاتی را نیز به وجود آورده است که چرا دولت خاموشی اختیار کرده است، آیا دولت این وضعیت را نمیبیند وظیفه ندارد که مردم را جریان قضایا قرار دهد؟

به باور من ملت حق دارند که در قضایا قرار بگیرند وبرای ملت بگویند که برای راه نجات کشور از بحران موجود چه طرحی دارد.
و باید شماره وار طرح خود را برای مردم ارایه کند تا مردم بتواند با پیروی از طرح آقای غنی گام های استواری بردارند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا