آموزشافغانستان

نهاد پژوهشی پاکستانی؛ طالبان به دلیل ترس از زنان اجازه تحصیل را به آن‌ها نمی،دهند

یک نهاد پژوهشی پاکستانی به نام شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی، پژوهشی با عنوان «پروفایل طالبان: دیدگاه‌ها و راهبردها» انجام داده و در آن سیاست‌ها و دیدگاه‌های طالبان در یک سال گذشته را بررسی کرده است.

بر اساس این پژوهش، طالبان قندهاری در مقایسه با شبکه حقانی و طالبان پکتیکایی، رویکرد سختگیرانه و محافظه‌کارانه‌تری نسبت به آموزش و تحصیل دختران دارند. محققان معتقدند که طالبان قندهاری از ترس پیشرفت افغانستان، مانع آموزش دختران می‌شوند.

نویسندگان این پژوهش در سفر به افغانستان با مقامات ارشد طالبان از جمله ملا شیرین والی قندهار، مشاور ارشد ملاهبت‌الله آخوندزاده، همچنین پژوهشگران و اعضای جامعه مدنی افغانستان مصاحبه کرده‌اند.

طبق این گزارش، طالبان قندهاری معتقدند امتیازدهی به زنان، مرزهای بین دموکراسی و شریعت اسلامی را از بین می‌برد. همچنین در منطقه لوی قندهار که سنت و ایدئولوژی مذهبی حاکم است، کوچکترین صداهای مخالف به سرعت فرونشانده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا