افغانستان

آقای داودزی من این حق خود را از کامت بیرون خواهم کرد!!!

اینکه بعنوان یک وکیل ملت و نماینده مردم در پارلمان از سخنان غیر مسئولانه عمر داوود زی که در ارتباط غیر مشروع با بیگانه گان به شهرت رسید، تا چه مقدار مایوس و متاثر شدم حرفی به میان نمی آورم.

واینکه شیرازه پندار ها وتفکراتم در باره نظام جمهوریت و جانب جمهوری خواهان چه مقدار خدشه دار شده است نیز نمیپردازم.
ولی به عنوان یک شهروند مسئوول که در مرکز نهاد قانون گذاریعنی قوای مقننه کشور ایفای مسئولیت می نمایم میخواهم از داوود زی بپرسم بر اساس کدام قانون کشور و به روی کدام حقوق کشوری به خود حق میدهی هجوم مرگبار نوکران بیگانه گان را به سرزمین آبایی من مشروعیت می بخشی ؟ دسایس اشغال سرزمین من را توسط اجنبی ها مدیریت مینمایی؟
مردم افغانستان این حق خود را از کامت بیرون خواهند آورد!!!

آیا میتوانی با منطق حقوق بشری و بین المللی این سلسله تهاجمات خانمانسوز و دسایس سلطه گرایانه خود و همقطاران فکری ات را بالای خانه های آبایی مان توجیه نمایی

آیا تو نشرمیدی یگانه مارشال کشور را که همین حکومت فعلی بخاطر قدردانی از خدماتش رتبه مارشالی را تفویض نمود، با آنکه وضعیت صحی آن روبه بهبود است و فقط هنوز تحت تداوی است و در همین مقطع زمانی توهین نمایی و‌ در مورد نظام الدین قیصاری که از طرف هیچ محکمه یی کدام جرمش تا هنوز ثابت نگردیده صحبت های غیر مسوولانه نمایی؟
باور کن که، ذهنیت و فرهنگی که تو و هم فکرانت دارید، ذهنیت و فرهنگ قرون وسطایی است. نسل عمودی این ذهنیت شاید به ابوجهل برسد و رشته و ریشه افقی آن از دریای جهل و ظلمت آب می‌نوشد.
انسانیت این حق خود را از کامت بیرون خواهد آورد!!!

سنجر کارگر، نماینده مردم فاریاب در پارلمان افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا