افغانستاننگاه‌ها

مولوی خرد و خمیر شده بلوچ، از احمد چی شناختی دارد؟

این مولوی عبدالحمید مفلوک بلوچستانی، مسجد ندارد نماز بخواند؛ حتی دربرخی جا ها که مسجدی بنا می کنند، ادارۀ اطلاعات رژیم داعشی ایران از گلویش می گیرد و با دستانش خودش مسجدش را ویران می کند.
یک میلیون مولوی اهل تسنن!! در نظر ملاهای شیعی، به اندازۀ یک اتاقک کذایی به نام امام زاده ارزش ندارد. هرآن چه مسوول ادارۀ حراست در دهانش می گذارد، همان را می گوید.
این منافق باید حرف دل خودش و اعتقاد خودش را بگوید، نه سفارش ارباب را.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا