نگاه‌ها

دنیا قضاوت کند که طالبان ازحرف تا عمل چه می‌گویند

گروه طالبان بعدازسرنگون شدن حکومت جمهوریت وبه قدرت رسیدن شان بارباردرسطح ملی وبین المللی گفته اند که ماعفوعمومی کرده ایم ودر دوایردولتی به استثنای مقامات عالی رتبه دولتی هیچ کس رامنفک نکرده ایم.

درحالیکه اکثریت مامورین دولت مدت چهارماه میشودکه معاش دریافت نکرده اند. اطلاعاتی دقیق که وجود دارد به تعداد دوهزارقضات مسلکی دارای تحصیلات عالی و تعدادسارنوالان مسلکی بدون موجب منفک شدند.

به جای آنهاملاهای مساجد وابسته به خودشان که اشخاص غیرمسلکی اندمقررگردیدند.

بنأ دنیا قضاوت کنندکه طالبان ازحرف تاعمل چی میگویندماازنهادهای حقوقی بین المللی وسازمانهای مدافع حقوق بشری تقاضامیکنم که برسی کنند.

چرااین قدر انسان بدون موجب ازوظیفه شان سبک دوش شده اند و لقمه نانی ندارند که به اولادشان برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا